4 lipca 2019

Zmiana harmonogramu naborów POWER

W związku z rekomendacją Komitetu Monitorującego PO WER oraz zatwierdzeniem przez IZ PO WER zmian w Planie Działania na 2019 r. w ramach działań realizowanych przez PARP w 2019 r. w obszarze PO WER planowane jest ogłoszenie dwóch nowych konkursów pn. Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich (Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku) oraz Dostępność  - szansą na rozwój (Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach).

Konkurs Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich zapewni wsparcie w obszarze szkoleń i doradztwa  dla przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych, zaś konkurs Dostępność – szansą na rozwój będzie miał na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących.

Działania będą realizowane zgodnie z poniższymi terminami:

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

  • Planowany termin ogłoszenia konkursu: 30 sierpnia 2019 r.
  • Planowany termin rozpoczęcia naboru: 30 września 2019 r.
  • Planowany termin składania wniosków: 14 października 2019 r.

Dostępność  - szansą na rozwój

  • Planowany termin ogłoszenia konkursu: 30 sierpnia 2019 r.
  • Planowany termin rozpoczęcia naboru: 30 września 2019 r.
  • Planowany termin składania wniosków: 31 października 2019 r.

Powyższe zmiany wynikają z obowiązku realizacji nałożonych na PARP zadań w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rządowego „Dostępność Plus” 2018 - 2025.

Konkursy Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich oraz Dostępność  - szansą na rozwój nie zostały wcześniej uwzględnione w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym z uwagi na konieczność wcześniejszego zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący PO WER – kryteria ww. konkursów uzyskały akceptację 18 czerwca 2019 r..

Ponadto w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na 2019 rok uaktualniono informacje dotyczące obecnie realizowanych naborów w Działaniu 2.21 PO WER tj. konkursu Nowy start (aktualizacja terminów konkursu) oraz konkursu Szkolenia i doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (wydłużenie naboru do 5 lipca br. w ramach II rundy konkursu oraz wskazanie terminów naboru w ramach III rundy ww. konkursu).

Opublikowano: 04.07.2019 14:36
Poprawiono: 15.11.2019 15:29
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: