18 lipca 2019

Pakiet Przyjazne Prawo. Sprawdź, jakie ułatwienia dla MŚP przewidują nowe przepisy

Udostępnij

9 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – czyli Pakiet Przyjazne Prawo. Obejmuje on nowelizację ponad 60 ustaw, której głównych celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, eliminacja niekonsekwencji czy nadmiernej restrykcyjności przepisów, utrudniających funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jednocześnie wprowadza nowe rozwiązania, które mają ułatwić prowadzenie biznesu w szczególności mikro-, małym i średnim firmom, stwarzając przez to lepsze warunki dla ich rozwoju i zwiększania potencjału.

Najważniejsze z punktu widzenia MMŚP ułatwienia obejmują:

Wprowadzenie instytucji „prawa do popełnienia błędu”

Zgodnie z projektowanymi zmianami w ustawie Prawo przedsiębiorców, w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, za które może zostać nałożony mandat albo kara administracyjna, organ nie będzie mógł ukarać przedsiębiorcy, ale będzie wzywał go do usunięcia naruszeń oraz ich ewentualnych skutków, w odpowiednim, wyznaczonym z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy terminie. Prawo do błędu będą mieć jednak wyłącznie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli osoby prowadzące tzw. indywidualną działalność gospodarczą i tylko przez rok od dnia jej podjęcia. Sankcji nie będzie można uniknąć, jeżeli naruszenie prawa powtórzy się, albo będzie rażące albo jego usunięcie lub usunięcie jego skutków nie będzie możliwe - co wykazać będzie musiał organ kontrolujący działalność firmy.

Objęcie indywidualnego przedsiębiorcy ochroną taką jak konsumenta

Projekt ustawy przewiduje również zmiany w Kodeksie cywilnym. Przepisy dotyczące ochrony konsumenta, czyli osoby fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będą miały zastosowanie również do przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, w przypadku, gdy czynność dokonywana z innym przedsiębiorcą nie będzie miała dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności ujawnionego w CEIDG. Oznacza to, że np. księgowa, kupując komputer na wyposażenie prowadzonego przez nią biura rachunkowego, korzystać będzie mogła z takich samych uprawnień w zakresie rękojmi za wady, stosowania niedozwolonych postanowień umownych czy prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jakie obecnie przysługują jedynie konsumentowi, czyli osobie, która kupiłaby taki komputer wyłącznie do użytku domowego, w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przywileju takiego nie będzie miał natomiast właściciel sklepu ze sprzętem informatycznym, zaopatrując się w towar u dystrybutora komputerów.

Rozszerzenie definicji rzemieślnika

Planowane zmiany w ustawie o rzemiośle przewidują natomiast możliwość wyboru innej, niż rejestrowana w CEIDG działalność indywidualna, formy prawnej wykonywania rzemiosła. Katalog dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej przez rzemieślników poszerzony zostanie o spółkę jawną, komandytową oraz komandytowo-akcyjną, działającą z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji wszystkich wspólników i ich pracy własnej. Za rzemieślnika uznawane będą także wyżej wymienione spółki osobowe, w których działalność prowadzona będzie z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, a pozostałymi wspólnikami będą członkowie jego najbliżej rodziny - małżonek, rodzice, dzieci czy wnuki. Ponadto, działalność rzemieślniczą będzie można wykonywać także w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, powstałej w wyniku przekształcenia w spółkę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej. Tak jak dotychczas, we wszystkich przypadkach za rzemieślnika będą uznawane tylko osoby lub spółki będące mikro-, małym albo średnim przedsiębiorcą. Ponadto, w CEIDG publikowane będą informacje na temat kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, posiadanych przez wpisanych przedsiębiorców.

Ułatwienia w zakresie sukcesji przedsiębiorstw

Projekt ustawy wprowadza także nowe rozwiązania w obszarze sukcesji firm. Przede wszystkim, wprowadzona będzie zasada przejęcia przez nabywcę koncesji, zezwoleń, licencji i pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa - przedsiębiorcy indywidualnego wpisanego do CEIDG. W takim przypadku niezbędne będzie złożenie do właściwego organu wniosku w terminie 3 miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez nabywcę wymagań do wydania decyzji oraz złożenie oświadczenia o akceptacji obowiązków wynikających z decyzji.

Ułatwienia przewidziane są także w zakresie sukcesji praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółkach osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej). Zgodnie z projektowaną nowelizacją Kodeksu cywilnego, udział kapitałowy wspólnika w handlowej spółce osobowej będzie mógł stanowić przedmiot zapisu windykacyjnego – wspólnik w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego będzie mógł wskazać konkretną osobę, która z chwilą śmierci wspólnika wstąpi w jego prawa i obowiązki wynikające z udziału w spółce.

Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie

Obowiązujący obecnie termin płatności VAT od importu – 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej, ma być zastąpiony rozliczeniem na zasadach ogólnych, czyli co do zasady do 25 dnia następnego miesiąca. Dotychczas taki przywilej w zakresie rozliczeń przysługiwał jedynie przedsiębiorcom uprawnionym do korzystania z procedury uproszczonej, posiadającym status upoważnionego przedsiębiorcy - AEO (Authorised Economic Operator). Projektowana zmiana ma poprawić warunki działalności ok. 47 tys. importerów, a jednocześnie przyczynić się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej polskich portów.

Teraz propozycje nowych przepisów trafią do Sejmu. Zgodnie z projektem ustawy, większość z nich ma wejść w życie z początkiem 2020 r., nie dotyczy to jednak m.in. wydłużenia terminu rozliczania VAT od importu, które ma zacząć obowiązywać dopiero w 2021 r.

Opracowano na podstawie informacji i dokumentów opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowego Centrum Legislacji

Agata Kudelska

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Przeczytaj więcej takich artykułów w strefie wiedzy PARP