1 sierpnia 2019

Powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji – lista projektów po ocenie strategicznej

W ramach konkursu nr POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18, Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na etapie oceny strategicznej oceniono 14 wniosków, z czego 10 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Lista projektów po ocenie strategicznej.

Poznaj szczegóły działania Sektorowe Rady ds. Kompetencji.