28 sierpnia 2019

Komunikat dot. zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok.

W ramach działań realizowanych przez PARP w 2019 r. w obszarze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zmianie uległ termin zakończenia składania wniosków dla konkursu pn. Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji – runda III  (Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach). Termin został wydłużony do 2 września 2019 r. do godziny 12.00.

Powyższa zmiana wynika z obowiązku realizacji nałożonych na PARP zadań w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60, 730); Podrozdział 6.7 – Harmonogram naborów w trybie konkursowym, Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Opublikowano: 28.08.2019 15:05
Poprawiono: 28.08.2019 15:05
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: