15 października 2019

Jak zbliżyć biznes i edukację?

Za nami kolejna edycja konkursu „Pracodawca Jutra”. Uroczysta gala, podczas której 2 października 2019 r. wręczono nagrody i wyróżnienia poprzedzona została debatą z udziałem przedstawicieli świata biznesu, edukacji i administracji państwowej.

Pretekstem do dyskusji była bieżąca sytuacja na rynku – rosnącego zapotrzebowania wykwalifikowanych pracowników, a z drugiej strony małą dostępnością pracowników z kompetencjami odpowiadającymi na potrzeby rynku w erze przemysłu i usług 4.0. Z badania PARP „Bilans Kapitału Ludzkiego” wynika, że 1/3 średnich i dużych firm poszukuje pracowników. Zauważalne jest również to, że atut bycia dużym przedsiębiorstwem ułatwia pozyskiwanie wartościowych kandydatów do pracy w znacznie mniejszym stopniu niż kiedyś. W konsekwencji procesy rekrutacyjne uległy wydłużeniu.

Zdjęcie przedstawiające uczestników debaty pt. Jak zbliżyć biznes i edukację?

Małgorzata Kubińska, dyrektor ds. personalnych z Grupy Apator zauważa, że aktualnie pracownicy nie są związani z firmami tak silnie, jak kiedyś, ponieważ mają szeroką gamę ofert pracy. – Z dostępem do pracowników produkcyjnych, gdzie wymagania kompetencyjne są niższe nie ma jeszcze dużych problemów. Natomiast w przypadku pracowników o znacznie wyższych kwalifikacjach, szczególnie w obszarze R&D jest coraz trudniej. Rynek pracownika wymusza na pracodawcach konieczność budowania zaangażowania i satysfakcji pracowników. Pracodawca musi nie tylko podążać za tym, co oferuje konkurencja, ale oferować więcej m.in. poprzez wdrażanie nowych systemów motywacyjnych – podkreśliła.

Dynamiczne zmiany i problemy kompetencyjne na rynku pracy wymagają odpowiedniej reakcji systemu szkolnictwa. – Problem rozwoju przedsiębiorczości jest problemem kluczowym. Szkolnictwo musi być przygotowane do tego, że zmiany będą następowały ciągle i selekcjonować ludzi, którzy mają różny potencjał, różne kompetencje nabyte, ale co ważniejsze mają również różne postawy – wobec ryzyka, wobec zmian itd. To jest sprawa niezwykle istotna – mówił prof. Jerzy Boehlke, dziekan Wydz. Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu.

Podczas debaty Piotr Bartosiak, zastępca dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego z Ministerstwa Edukacji Narodowej wskazał na istotne zmiany, mające na celu powiązanie biznesu z edukacją zawodową. – Obecnie szkoły mają obowiązek nawiązać współpracę z pracodawcami właściwymi dla kierunku czy zawodu, w którym szkoła kształci. Współpraca ta może obejmować: zaplanowanie cyklu kształcenia, doskonalenie zawodowe nauczycieli aż po system egzaminacyjny. Wprowadzono również formułę kształcenia praktycznego – uczeń szkoły może pracować odbywając staż uczniowski a tym samym przygotowywać się do przyszłej pracy – wyliczał.

Dr Łukasz Bruski z Centrum Słuchu i Mowy – laureat konkursu PARP „Pracodawca Jutra” z 2016 r. opowiedział jak wygląda współpraca biznesu z nauką z perspektywy własnej firmy. Według niego współdziałanie biznesu z nauką jest niezbędne, aby móc planować przyszłość. – Przedsiębiorstwo umożliwiając realizowanie ćwiczeń praktycznych studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapewnia sobie kadrę medyczną na najbliższą przyszłość. Rozwój firmy to pracownicy – twierdzi. Nie bez znaczenia pozostaje dla nich internacjonalizacja – firma oferuje staże i warsztaty studentom zagranicznym zapewniając sobie w ten sposób kandydatów do pracy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od wielu lat wspiera biznes. Liczymy, że ta kooperacja będzie jeszcze lepsza. Wspólnie z radami sektorowymi przyglądamy się sytuacji na rynku pracy i edukacji i staramy się odpowiadać na potrzeby biznesu. Wspierane przez nas Rady Sektorowe to ludzie biznesu, edukacji, instytucji regulujących pracę sektorów - czyli wszystkich tych, którzy mają wiedzę o kompetencjach sektora i wpływ na nie. Ich wspólna praca pozwala na identyfikację luk kompetencyjnych, a nam na takie kierowanie środkami, żeby były jak najlepiej wykorzystane, adekwatnie do zidentyfikowanych potrzeb powiedział Daniel Nowak, ekspert PARP.

W ostatniej edycji konkursu na dofinansowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji PARP wyłoniła 10 nowych rad. Obejmują one sektory: lotniczo-kosmiczny, żywności wysokiej jakości, odzysku materiałowego surowców, komunikacji, marketingowej, handlu, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, usług rozwojowych, nowoczesnych usług biznesowych, nowoczesnych usług biznesowych oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Na dofinansowanie ich funkcjonowania Agencja przeznaczyła ponad 17 mln zł.

Opublikowano: 15.10.2019 16:12
Poprawiono: 15.10.2019 16:13
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: