PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej dla projektów pozakonkursowych PARP realizowanych w ramach PO WER:
  • ocena merytoryczna I stopnia oraz prowadzenie procesu przyjmowania do dofinansowania projektów pozakonkursowych (w tym w zakresie przygotowywania decyzji o dofinansowaniu ww. projektów);
  • analiza, weryfikacja i akceptacja zmian w obszarze realizacji ww. projektów, w tym aktualizacja zapisów decyzji o dofinansowaniu ww. projektów;
  • weryfikacja wniosków o płatność beneficjentów pozakonkursowych, w tym postępu finansowo-rzeczowego z realizacji projektów pozakonkursowych.
 • monitorowanie realizacji programu PO WER, w tym harmonogramu wdrażania i rezultatów działań;
 • opiniowanie dokumentacji programowej dot.  funduszy unijnych, w tym dokumentacji programowej PO WER i dokumentacji konkursowej w PO WER;
 • przygotowywanie i przekazywanie informacji z zakresu realizacji programu PO WER na potrzeby wewnętrzne PARP oraz na potrzeby zewnętrzne, tj. innych instytucji lub osób;
 • przygotowanie procedur dot. procesów realizowanych przez Departament w ramach PO WER oraz udział w opracowywaniu systemów wdrażania, systemów monitorowania, dokumentów programowych;
 • bieżący monitoring zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych leżący w zakresie kompetencji Departamentu;
 • archiwizacja dokumentacji sekcji.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenia wyższego;
 • co najmniej rocznego (Młodszy Specjalista)/dwuletniego (Specjalista)/trzyletniego (Starszy Specjalista) doświadczenia zawodowego w realizacji projektów/umów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych/UE; lub co najmniej rocznego (Młodszy Specjalista)/dwuletniego (Specjalista)/trzyletniego (Starszy Specjalista) doświadczenia w jednostce sektora finansów publicznych bądź instytucji wdrażającej projekty/programy finansowane ze środków unijnych;
 • znajomości pakietu MS Office na poziomie bardzo dobrym (Excel, Word, PowerPoint);
 • umiejętności analizy danych;
 • znajomości zagadnień dot. systemu realizacji PO WER, pomocy publicznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych na poziomie umożliwiającym swobodne wykonywanie zadań.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • ukończone studia wyższe o profilu społeczno-ekonomicznym, europeistyka, rozwój regionalny, prawo;
 • znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych z EFS (optymalnie PO WER);
 • doświadczenie w zakresie weryfikacji wniosków o płatność (optymalnie EFS);
 • doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów (optymalnie EFS);
 • doświadczenie w opracowywaniu procedur realizacji zadań;
 • znajomość systemu realizacji POWER, w szczególności:
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • znajomość języka UE na poziomie komunikatywnym (preferowany j. angielski);
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (wielofunkcyjne urządzenia biurowe, fax, telefon);
 • umiejętność opracowywania tekstów na podstawie dostępnych danych i informacji;
 • umiejętność rzetelnej analizy otrzymywanych informacji i umiejętność prezentowania informacji posiadanych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • samodzielność i inicjatywa;
 • komunikatywność, w tym łatwość porozumiewania się w mowie i w piśmie;
 • skrupulatność;
 • umiejętność współpracy w zespole.

Termin zgłoszeń: do 03.04.2020 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 24.03.2020 07:01
Poprawiono: 07.04.2020 14:34
Modyfikujący: Joanna Stachowicz-Kowalska
Udostępniający: Magdalena_Pulkowska
Autor dokumentów: Magdalena Pulkowska