24 marca 2020

„Granty na Eurogranty” – 48 wniosków w I rundzie konkursu

W zakończonej pierwszej rundzie konkursu „Granty na Eurogranty” w poddziałaniu 2.3.6 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój złożono 48 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 9 233 530. Tylko dla województwa mazowieckiego złożonych zostało 17 wniosków.

W konkursie można ubiegać się o pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu o dofinansowanie (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) dla programów Komisji Europejskiej, np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa czy LIFE.

O dofinansowanie w wysokości do 280 060 zł mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski. Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum. Ubiegający się o grant mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 proc. wartości kosztów kwalifikowanych.

Nabór w konkursie jest ciągły (w podziale na rundy) i trwa od 21 stycznia br. do 12 stycznia 2021 r. Obecnie trwa weryfikacja projektów zgłoszonych w I rundzie oraz przyjmowane są wnioski w II rundzie, która kończy się 31 marca br.

www.parp.gov.pl/granty-na-eurogranty

Infografika przedstawiająca ilość złożonych wniosków w I rundzie konkursu Granty na eurogranty wraz z łączną kwotą dofinansowania.

Opublikowano: 24.03.2020 13:43
Poprawiono: 25.03.2020 11:29
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: