30 kwietnia 2020

Komunikat dot. zmian harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2020 rok.

W ramach działań realizowanych w 2020 r. w obszarze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, PARP planuje organizację dodatkowego naboru w Działaniu 2.2 pn. Zamówienia publiczne 2  – makroregion 4. Jednocześnie w uzgodnieniu z IZ PO WER ogłoszenie II i kolejnych rund konkursu pn. Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (Działanie 2.21 POWER) zostało wstrzymane z uwagi na konieczność przeprowadzenia analizy rekomendacji i potrzeb sektorów w związku z pandemią COVID-19. Szczegóły dot. ww. konkursów obrazuje zaktualizowany harmonogram naborów w 2020 r.

Aktualizacja harmonogramu naborów w 2020 r. polega na wprowadzeniu nowego terminu ogłoszenia konkursu pn. Zamówienia publiczne 2  – makroregion 4  na wybór projektu ukierunkowanego na realizację działań szkoleniowych/doradczych w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych prowadzonych na obszarze makroregionu 4 składającego się z następujących województw: łódzkie, opolskie, śląskie. Ogłoszenie konkursu w pierwotnie planowanym terminie 15.04.2020 r. zostało wstrzymane  zgodnie z wytyczną IZ PO WER  do czasu uzyskania zgody na uruchomienie konkursu. W związku z jej otrzymaniem, planowany termin rozpoczęcia naboru to 15.05.2020 r.

Realizacja ww. konkursu w ramach Działania 2.2 PO WER –  typ projektu 2 „Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych” jest niezbędna z uwagi na konieczność uzupełnienia naboru w ramach poprzedniego konkursu.

Ponadto, w harmonogramie naborów, przy konkursie pn. Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (Działanie 2.21 POWER), zamieszczono adnotację o wstrzymaniu ogłoszenia kolejnych rund konkursu w związku koniecznością przeprowadzenia analizy rekomendacji i potrzeb sektorów w związku z pandemią COVID-19.

Uzasadnienie:

Planowany przez PARP uzupełniający nabór w 2020 r.  pn. Zamówienia publiczne 2  – makroregion 4  (ogłoszenie naboru w II kw. 2020 r.) ma na celu zapewnienie dostępności usług rozwojowych we wszystkich makroregionach i sektorach gospodarczych objętych przez PARP wsparciem szkoleniowo-doradczym w POWER. Jednocześnie, w związku koniecznością przeprowadzenia analizy rekomendacji i potrzeb sektorów w związku z pandemią COVID-19 wstrzymano drugą  i kolejne rundy konkursu pn. Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (Działanie 2.21 POWER). Decyzja IZ PO WER, co do wznowienia rund ww. konkursu, zostanie podjęta po zapoznaniu się z analizami aktualnej sytuacji w branży przeprowadzonymi przez sektorowe rady ds. kompetencji.

Opublikowano: 30.04.2020 22:20
Poprawiono: 30.04.2020 22:20
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: