11 maja 2020

Ważne ułatwienie od PARP – aneksy do umów podpiszesz kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Przypominamy, że od 14 kwietnia br. beneficjenci programów operacyjnych Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia mają możliwość podpisywania aneksów w formie elektronicznej. Agencja zaleca ograniczenie kontaktu fizycznego w trosce o zdrowie pracowników oraz beneficjentów w czasie pandemii COVID-19.

Jeśli w ramach realizowanego projektu niezbędne jest wprowadzenie zmian w umowie o dofinansowanie, np. zmiana okresu realizacji projektu, zmiana zakresu rzeczowego czy zmiana spodziewanych efektów projektu – wówczas (po analizie złożonego wniosku o aneks) PARP zaproponuje zawarcie aneksu w formie papierowej lub elektronicznej. Formę podpisania aneksu wybiera beneficjent.

Zawarcie aneksów w formie elektronicznej jest możliwe w przypadku kiedy osoba uprawniona do reprezentowania beneficjenta dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ponadto, Agencja pracuje nad rozszerzeniem zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego także do umów o dofinansowanie.

Dowiedz się jak zdobyć podpis elektroniczny

Opublikowano: 11.05.2020 11:45
Poprawiono: 11.05.2020 11:45
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: