PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (nr ref.: SS/GS/DRK/05/20)

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • wsparcie merytoryczne w wyborze wykonawców usług, dotyczących realizacji audytów funkcjonowania podmiotów w ramach projektu BUR;
 • nabór, współpraca i obsługa merytoryczna umów z ekspertami /wykonawcami wspierającymi proces audytowania oraz audytorami/ wykonawcami przeprowadzającymi audyty jakości;
 • realizacja audytów jakości w podmiotach zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych;
 • wdrożenie rekomendacji wynikających z przeprowadzonych audytów jakości w podmiotach zarejestrowanych w BUR;
 • cykliczne analizy dot. realizacji audytów, problemów wynikających ze zgłoszeń od interesariuszy oraz analizy danych z bazy, wraz z rekomendowaniem zmian poprawiających jakość usług w BUR;
 • rozwiązywanie problemów merytorycznych i związanych z  funkcjonowaniem systemu BUR, w zakresie zapewnienia jakości;
 • opracowywanie propozycji zmian w systemie, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług oferowanych w BUR, rozbudowy lub modyfikacji systemu;
 • analiza zgłoszeń od zewnętrznych interesariuszy i propozycje ich rozwiązań dotyczące problemów jakościowych w BUR;
 • opiniowanie dokumentów merytorycznych związanych z realizacją zadań, o których mowa powyżej, opracowanych przez inne komórki organizacyjne PARP oraz instytucje zewnętrzne.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku (3 lata dla starszego specjalisty, 4 lata dla głównego specjalisty);
 • znajomość uregulowań prawnych i dokumentów programowych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce;
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i doświadczenie w realizacji przetargów;
 • bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office;
 • umiejętność dobrej współpracy w zespole;
 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • doświadczenie w realizacji audytów jakościowych w szczególności realizacji audytów systemów zarządzania;
 • doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych lub doradczych dla przedsiębiorstw;
 • znajomość przepisów prawa regulujących świadczenie usług rozwojowych;
 • ISO 9001:2015 - potwierdzone certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu.

Termin zgłoszeń: do 05.06.2020 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 22.05.2020 10:06
Poprawiono: 22.05.2020 10:06
Modyfikujący: 
Udostępniający: Joanna Stachowicz-Kowalska
Autor dokumentów: Joanna Stachowicz-Kowalska