30 czerwca 2020

Zrównoważone finansowanie będzie coraz ważniejsze

Unia Europejska bardzo mocno stawia na aspekt zrównoważonego rozwoju, także w odniesieniu do działań biznesu. Dlatego w opiewającym na bilion euro planie inwestycyjnym na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu chce szczególnie wspierać inwestycje firm mające na celu transformację ekologiczną i cyfrową.

Zrównoważone finansowanie, nowe proekologiczne wytyczne dla inwestycji oraz wsparcie finansowe z programów UE były tematem wideokonferencji dla przedsiębiorców, która odbyła się we wtorek 16 czerwca. Było to  10. spotkanie z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”, organizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

750 mld euro w „Planie Odbudowy dla Europy”

Pandemia wpłynęła negatywnie na wiele obszarów życia społeczno-gospodarczego. Jednak, jak podkreślają eksperci, obecna sytuacja nie może wpłynąć na nasze podejście do kwestii ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Wskazane przez ONZ cele zrównoważonego rozwoju są nie tylko aktualne, ale nawet jeszcze ważniejsze niż w momencie ich ogłaszania w 2015 roku.

Podczas webinarium, Aneta Piątkowska, zastępca dyrektora w Departamencie Analiz Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju, poruszyła ważną kwestię zrównoważonego finansowania w czasie pandemii -  – Zagadnienia zrównoważonego rozwoju, zrównoważonych finansów tylko pozornie wydają się nie mieć wiele wspólnego z kryzysem epidemicznym i jego skutkami dla gospodarki – dodała. – Kryzys COVID-19 uderzył w nas wszystkich.  Unaocznił skalę wyzwań i to, jak poszczególne sektory zależą od siebie, oraz powiązania gospodarek na całym świecie.

Komisja Europejska (KE) 27 maja 2020 r. ogłosiła tzw. Plan Odbudowy dla Europy. – Przewiduje on dla gospodarek unijnych wsparcie o wartości ok. 750 mld euro w formie grantów i pożyczek. A skupia się na celach: zrównoważenia i odporności gospodarki – zaznaczyła Aneta Piątkowska.

Plan obejmuje takie obszary jak m.in. zielona i cyfrowa transformacja, wzmocnienie stabilności i odporności społeczeństwa, nadzwyczajny europejski instrument naprawy gospodarczej „UE następnej generacji” czy wzmocnienie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Szczególnego znaczenia nabiera odnowiona strategia ds. zrównoważonego finansowania oraz  taksonomia określająca kiedy działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo.

Kluczowa jest transformacja ekologiczna i cyfrowa

Obszary transformacji ekologicznej i cyfrowej są obecnie jednymi z ważniejszych tematów dla Komisji Europejskiej. W planie znajdują się m.in. działania mające na celu wzmocnienie aktywności inwestycyjnej w sektorze prywatnym, takie jak Instrument Wsparcia Wypłacalności, dodatkowe środki na program InvestEU oraz Instrument na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Jeszcze w tym roku KE przedstawi strategię w sprawie zielonego finansowania, aby sektor prywatny włączył się w finansowanie zielonej transformacji. Mowa tutaj o odnowionej strategii zrównoważonego finansowania zapowiedzianej w Europejskim Zielonym Ładzie. Konsultacje publiczne w tej sprawie zakończą się 15 lipca br.

Taksonomia wesprze zielone inwestycje

W terminologii Komisji Europejskiej taksonomia to narzędzie ułatwiające identyfikację i klasyfikację inwestycji wspierających zrównoważony rozwój, wyznaczające warunki, jakie musi spełniać działalność gospodarcza, aby się zakwalifikować, jako zrównoważona. Wspólnie zdefiniowane podejście państw UE chroni też prywatnych inwestorów i konsumentów przed „ekologicznym pseudomarketingiem”, tzw. green-washing. Zapewnia solidne podstawy, aby pomóc w ukierunkowaniu przepływów kapitału w kierunku zrównoważonych inwestycji.

Taksonomia ma pomóc w  odpowiednim ukierunkowaniu inwestycji do osiągnięcia następujących celów środowiskowych: łagodzenie i dostosowanie do zmian klimatu, zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Taksonomia z teorii przeistacza się już bardzo mocno w praktykę. Tak naprawdę każdy może się z tym spotkać. I bardzo istotne jest, żeby również firmy zarówno z sektora finansowego, jak i wszystkich innych pozafinansowych traktowały to z należytą starannością i próbowały przekładać do swojego praktycznego wymiaru działalności – podkreśliła Aneta Piątkowska.

Wiele szczegółów dotyczących wymagań stawianych przez taksonomię przedstawił podczas wideokonferencji Maciej Bukowski, prezes Wise Europa. Informacje dotyczące systematyki działalności gospodarczej z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych dostępne są w również raporcie końcowym Technicznej Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej (TEG) opublikowanym 9 marca 2020 r. Raport wyjaśnia m.in. w jaki sposób przedsiębiorstwa i instytucje finansowe mogą wykorzystywać i prezentować informacje dotyczące taksonomii.

Zrównoważone finansowanie

Przy realizacji celów wyznaczonych przez KE szczególnie istotne będzie włączenie zasad środowiskowych, społecznych i zarządzania (to czynniki zwane ESG – z ang. Environmental, Social, and Governance) do decyzji biznesowych, rozwoju gospodarczego i strategii inwestycyjnych. Do czynników, które zdecydowanie przyspieszą rozwój zrównoważonego finansowania można zaliczyć m.in. wymogi regulatorów finansowych, nowe strategie instytucji finansowych i biznesu, wydarzenia o zasięgu międzynarodowym, takie jak COP26, ale też presję społeczeństw i klientów instytucji finansowych czy przestrzeń do wzrostu rynku zrównoważonych aktywów.

Dużą rolę zrównoważonego rozwoju i finansowania w bieżącej działalności firm podkreślali podczas spotkania Rafał Rudzki, Partner Associate w Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte Polska oraz Adrian Pieńkowski, ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Eksperci podzielili się m.in. wskazówkami, jak przygotować swój biznes do zielonej transformacji i z jakim realnym wpływem inicjatyw UE należy się liczyć w kontekście polskiej gospodarki.

Zachęcamy do lektury ekspertyzy przygotowanej przez Deloitte dla Ministerstwa Rozwoju pt.: „Perspektywy rozwoju zrównoważonego finansowania – implikacje dla sektora przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych w Polsce” (link do pobrania tutaj: https://www.gov.pl/web/rozwoj/zrownowazone-finansowanie), w której znajduje się szczegółowe omówienie implikacji wdrożenia agendy zielonych finansów dla polskich przedsiębiorców.

Warto ukierunkować działania firmy w stronę zrównoważonego rozwoju. Ta wielowymiarowa inicjatywa, angażująca liczne podmioty, nabiera niezwykle praktycznego wymiaru.. Zdaniem ekspertów przyniesie wiele korzyści takich jak: więcej miejsc pracy, lepsze stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału,  wyższe zyski przedsiębiorstw oraz większe oszczędności gospodarstw domowych.

Nowe wymagania, będą obowiązywać od 2022 r. dla uczestników rynku i krajów Unii Europejskiej.

 

Opublikowano: 30.06.2020 11:27
Poprawiono: 30.06.2020 11:27
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: