Pomiń nawigację

13 lipca 2020 r.

Polityka Nowej Szansy, dopłaty do kredytów oraz instrumenty finansowe EU – pomoc dla przedsiębiorców w kryzysie

Nowe rozwiązania w ramach koordynowanego przez Ministerstwo Rozwoju programu Polityka Nowej Szansy, oferowane przez BGK dopłaty do kredytów oraz kredyty płynnościowe UE dla przedsiębiorców to pomoc dla firm w sytuacji kryzysowej. Tym zagadnieniom było poświęcone ostatnie webinarium z serii „Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców”.

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw to najnowszy instrument w ramach Polityki Nowej Szansy. Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej już za miesiąc będą mogli z niego skorzystać, nawet jeśli ta sytuacja powstała przed epidemią. Chodzi o  firmy w trudnościach,  przedsiębiorstwa w trakcie restrukturyzacji lub zmiany modelu biznesowego.

„Ustawa to instrument uzupełniający do Tarczy Antykryzysowej, w ramach której, na dzień 6 lipca, udzieliliśmy już wsparcia w wysokości 110 mld zł” – powiedziała dr Beata Lubos, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju.

Operatorem Polityki Nowej Szansy jest Agencja Rozwoju Przemysłu wyspecjalizowana w działaniach restrukturyzacyjnych i naprawczych. ARP decyduje o środkach i akceptuje plany restrukturyzacyjne, pomagając firmom przeprowadzić restrukturyzację w praktyce.

„Pomoc dotyczy nie tylko sytuacji, gdy nie ma już nadziei dla przedsiębiorcy, ale przede wszystkim sytuacji, gdy podejmujemy próbę restartu firmy” – podkreślił Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu ARP S.A.

Narzędzia wsparcia restrukturyzacji przedsiębiorstw to: pożyczka na okres do 6 miesięcy, która zapewni przedsiębiorcy płynność na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji; tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne w formie pożyczki na 18 miesięcy oraz pomoc na realizację planu restrukturyzacyjnego w formie pożyczki lub wejść kapitałowych zawartych na czas określony w planie restrukturyzacji. Szczegółowe informacje oraz wnioski do złożenia wkrótce pojawią się na stronie https://www.arp.pl/.

Nowym kołem ratunkowym oferowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego są dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych – wsparcie w wysokości ponad 565 mln zł, udzielane w celu zapewnienia płynności finansowej firmom przeżywającym trudności w wyniku pandemii Covid-19.

„Zwiększa się zapotrzebowanie na kredyty obrotowe, które finansują bieżącą działalność przedsiębiorstw. Dlatego w BGK powstanie specjalny fundusz dopłat do oprocentowania kredytów, z którego będą wypłacane środki na pokrycie części odsetek należnych bankowi kredytującemu” – powiedziała Beata Stelmach, dyrektor Departamentu Usług Agencyjnych BGK.

O kredyt z dopłatą do oprocentowania będą mogli wnioskować wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Dzięki temu przedsiębiorca będzie spłacał tylko część odsetek: w przypadku MŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) o 2 punkty procentowe mniej, w przypadku dużych podmiotów – o 1 p.p. mniej. Dopłata dotyczy tylko odsetek, przedsiębiorca nie może z niej pomniejszać rat kapitałowych.

Pomoc w formie dopłat może być łączona z pomocą publiczną w formie gwarancji i z pomocą de minimis. Łączne wsparcie nie może przekroczyć limitów dozwolonej pomocy publicznej ustalonej przez KE, które wynosi: 100 000 euro dla firm z sektora produkcji podstawowej produktów rolnych; 120 000 euro dla firm z sektora rybołówstwa i akwakultury oraz 800 000 euro – w przypadku pozostałej pomocy.

Kredytów z dopłatą do oprocentowania będą udzielać banki, które podpiszą z BGK umowę współpracy. Lista banków kredytujących będzie prezentowana na stronie www.bgk.pl

Kolejną szansą na dofinansowanie są kredyty płynnościowe z UE. Pośrednikiem w ich uzyskaniu jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. KPK, który działa przy Związku Banków Polskich, oferuje wsparcie informacyjno-promocyjne i doradcze, dotyczące instrumentów finansowych programów Unii.

Polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z unijnych pieniędzy w ramach programów:

  • COSME – program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw,
  • Horyzont 2020 – program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji,
  • EaSI – program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych,
  • Kreatywna Europa – program wspierający sektory kultury oraz kreatywnego,
  • LIFE – program na rzecz środowiska i klimatu.

„Najbardziej popularny jest COSME, program ramowy na rzecz konkurencyjności, bardzo szeroki, który nie ma ograniczeń branżowych. W ramach programu dostępne są pożyczki, gwarancje, finansowanie kapitałowe i leasingi dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw bez wymogów innowacyjności. Program oferuje wsparcie do 3 mln zł z gwarancją 50 proc. wartości finansowania – wyjaśnił Sebastian Sobieraj z Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Programy finansowania z UE, zdaniem eksperta z KPK, nie są lekarstwem na wszystkie bolączki. Firmy muszą chociażby wykazać się zdolnością kredytową, a także spełniać warunki wymagane dla poszczególnych programów, np. wymogi innowacyjności dla Horyzont 2020, branżowe dla Kreatywna Europa, czy realizować działalność na rzecz środowiska lub klimatu w LIFE.

Z programów unijnych skorzystało w Polsce już 40 tys. przedsiębiorstw, podpisano 150 tys. umów na łączną sumę ponad 8 mld zł. Dofinasowanie będzie dostępne przez kolejne kilka lat – w zależności od umów, jakie zawarli pośrednicy. Wdrażanie instrumentów finansowych rozpocznie się po 2020 i potrwa do 2027 roku. Programy będą miały swojego następcę, którym będzie INVEST YOU, skupiający dotychczasowe programy.

Informacje dotyczące instrumentów finansowych UE znajdują się na stronie https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/.

Środowe webinarium było ostatnim z serii 20 wideokonferencji zorganizowanych przez Ministerstwem Rozwoju wspólnie z PARP w ramach edukacyjnego cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”. Zapisy wszystkich webinariów można obejrzeć na kanale YouTube Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz stronie www.parp.gov.pl/tarcza 

Partnerami cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” byli Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

 

Źródło: Centrum prasowe PAP

logo PAP

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 13.07.2020 16:32
Poprawiono: 13.07.2020 14:32
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: