31 sierpnia 2020

Znoszenie barier na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Udostępnij

Nowe przepisy wspierające stosowanie zasady wzajemnego uznawania towarów   

10 września wchodzi w życie ustawa dnia 14 sierpnia 2020 r. o wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów oraz o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.  

Nowa regulacja uzupełnia i doprecyzowuje przepisy krajowe w celu zapewnienia efektywnego stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 764/2008. Rozporządzenie 2019/515, stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE od 19 kwietnia 2020 r., określa prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz właściwych organów państw członkowskich, zasady i procedury, które muszą być przestrzegane przy wprowadzaniu towarów na rynek w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania w obszarze niezharmonizowanym i częściowo zharmonizowanym, czyli w obszarze, w którym prawo europejskie nie określa wymagań dla towarów lub określa je tylko częściowo. Rozporządzenie 2019/15 przewiduje m.in. że w celu wykazania przed właściwymi organami państwa członkowskiego przeznaczenia, że dane towary zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim, przedsiębiorca może sporządzić dobrowolne oświadczenie o zgodnym z prawem wprowadzeniu towarów do obrotu.

Ustawa reguluje jedynie minimum zagadnień umożliwiających zapewnienie właściwego funkcjonowanie rozporządzenia 2019/515, określając:

  • organ właściwy do prowadzenia tzw. PCP, czyli punktu kontaktowego do spraw produktów, którym jest minister właściwy ds. gospodarki (obecnie Minister Rozwoju)
    – PCP utworzony został w Polsce już w 2009 r. w ramach poprzednio obowiązującego rozporządzenia (WE) nr 764/2008, jednak dopiero teraz kompetencja ta została powierzona ministrowi właściwemu ds. gospodarki w drodze ustawy;
  • zasady odpowiedzialności podmiotów gospodarczych (producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów) za naruszenie przepisów rozporządzenia 2019/515 – za przekazanie w dobrowolnym oświadczeniu o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów, w dowodach niezbędnych do weryfikacji informacji zawartych w takim oświadczeniu albo w dokumentach lub informacjach niezbędnych do oceny, czy towary są zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu w innym państwie członkowskim, informacji niepełnej lub niezgodnej ze stanem faktycznym, grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości do 100 000 zł.

Szersze informacje na temat zasady wzajemnego uznawania towarów i działalności Punktu Kontaktowego do Spraw Produktów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Agata Kudelska, Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network