PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w Sekcji ds. Centrum Wiedzy (SS/DRK/09/20(SCW))

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Główne zadania:

Wdrażanie projektu pozakonkursowego pt. Akademia Menedżera Innowacji realizowanego w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw (typ 2) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym:

  • udział w opracowaniu zmian do wniosku o dofinansowanie AMI oraz współpraca z Instytucją Pośredniczącą w zakresie wdrażania projektu,
  • udział w opracowaniu dokumentacji przetargowej oraz w ocenie ofert dot. postępowań o zakupy usług lub towarów,
  • bieżące kontakty z wykonawcami zewnętrznymi usług szkoleniowych oraz kadrą merytoryczną zaangażowaną w realizację projektu,
  • udział w procesie przygotowania i podpisania umów z odbiorcami wsparcia zakwalifikowanymi do projektu,
  • wsparcie w zakresie sprawozdawczości, rozliczenia projektu i jego upowszechniania,
  • udział w przygotowywaniu informacji planistyczno-sprawozdawczych,
  • przygotowywanie wkładów do wniosków o płatność,
  • udział w promocji projektu – prezentacje, wystąpienia publiczne, przygotowywanie informacji o projekcie,
  • obsługa umów zawartych z wykonawcami pod względem ich zgodności z celami programu/działania oraz prawidłowego wydatkowania środków.

Wymagania

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z realizacją projektów o charakterze szkoleniowo-doradczym;
 • Doświadczenie w opracowywaniu tekstów o charakterze informacyjno-promocyjnym;
 • Doświadczenie w wystąpieniach publicznych;
 • Umiejętności wyszukiwania informacji;
 • Umiejętność współpracy w zespole;
 • Umiejętność szybkiego uczenie się;
 • Doskonała organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Bardzo dobry poziom obsługi pakietu Ms Office.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

Poziom znajomości zagadnień z zakresu:

 • realizacji projektów szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorstw i/lub projektów mających na celu adaptację innowacji w przedsiębiorstwach i zbudowanie kompetencji i postaw proinnowacyjnych pożądanych w przedsiębiorstwach,
 • przepisów prawa regulujących funkcjonowanie PO WER,
 • przepisów dot. udzielania zamówień publicznych zgodnie z PZP i zasadą konkurencyjności.

Termin zgłoszeń: do 07.10.2020 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 23.09.2020 08:25
Poprawiono: 26.10.2020 14:15
Modyfikujący: Joanna Stachowicz-Kowalska
Udostępniający: Szczepanowska_Beata
Autor dokumentów: