24 września 2020

Ostatnia szansa na zdobycie nawet 8 mln zł dofinansowania na realizację projektów na rynkach zagranicznych

Pozostał już tylko tydzień na złożenie wniosku w realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie na realizację kompleksowych projektów związanych z obecnością na rynkach zagranicznych mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, a za ich pośrednictwem członkowie tych klastrów. Nabór potrwa do 30 września 2020 roku.

– Od jakiegoś czasu obserwujemy szczególne zainteresowanie przedsiębiorców rynkami zagranicznymi. Często jednak brak środków lub wiedzy sprawia, że na zainteresowaniu się kończy. Ten konkurs na pewno pozytywnie wpłynie na poprawę rozpoznawalności klastrów na arenie międzynarodowej, a także rozwój ich oferty produktowej i zwiększenie aktywności przy współpracy z różnymi partnerami –  mówi Monika Lorbiecka, ekspert z Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP.

Konkurs jest skierowany do Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK), tj. klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej, które gromadzą firmy, instytuty badawcze oraz organizacje pozarządowe. Organizowany przez Agencję konkurs ma przyspieszyć wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach KKK. Na dofinansowanie mają szansę  kompleksowe usługi, wspierające wprowadzenie na rynki zagraniczne oferty klastra lub jego członków. Szczególne znaczenie w projekcie mają produkty zaawansowane technologicznie. Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

Dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych oraz członkowie klastra biorącego udział w projekcie. Koordynator może pokryć koszty związane z zarządzaniem jego zapleczem (administracja, zespół projektowy, organizacja szkoleń), czy sfinansować takie usługi eksperckie, jak badania rynkowe i ewaluacje. Dofinansowanie przeznaczyć można również na koszty związane z zaprojektowaniem i utrzymaniem narzędzi ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz wydatki na marketing.

Wsparcie może wynosić nawet do 80 proc. wartości projektu, a wkład własny to co najmniej 20 proc. całkowitego kosztu. Wnioskujący może otrzymać maksymalnie 8 mln zł dofinansowania. Wnioski można składać do 30 września.

Wszystkie informacje o konkursie i niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie: link.

Opublikowano: 24.09.2020 08:38
Poprawiono: 24.09.2020 08:38
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: