6 października 2020

50 mln zł z UE na rozszerzenie oferty Krajowych Klastrów Kluczowych

„Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych” to nowy konkurs realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz szansa na rozszerzenie i udoskonalenie ich oferty. O dofinansowanie ze środków unijnych mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych z całej Polski. Środki unijne należy przeznaczyć na działania mające na celu wprowadzenie nowej usługi do ofert klastrów. Budżet konkursu to 50 mln zł. Wnioski można składać od 30 października 2020 r.

Klastry to kooperacje przedsiębiorstw i innych organizacji, reprezentujących tę samą dziedzinę. Celem ich funkcjonowania jest współpraca, polegająca na dzieleniu się wiedzą i zasobami co pozwala na szybszy rozwój i zwiększenie konkurencyjności członków takich grup na arenie międzynarodowej. Krajowy Klaster Kluczowy to klaster o szczególnym znaczeniu dla gospodarki kraju.

Celem konkursu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest wsparcie działań zmierzających do rozszerzenia oferty ich koordynatorów, o co najmniej jedną nową usługę w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki ich rozwoju. – Koordynatorzy powinni skupić się na działaniach w zakresie cyfryzacji i transformacji technologicznej czy przemysłu 4.0. Równie ważny jest rozwój w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i obiegu zamkniętego. To odpowiedź na wyzwania, z którymi mierzy się współczesny świat. Musimy działać już na poziomie lokalnym i stąd nasza oferta dla Krajowych Klastrów Kluczowych – mówi Monika Lorbiecka, ekspert z Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP.

Rozwój pracowników i usług

Otrzymane pieniądze można przeznaczyć na udoskonalenie infrastruktury badawczo-rozwojowej lub demonstracyjnej koordynatora klastra oraz jego zarządzanie w związku z nową usługą. Dofinansowanie obejmuje na przykład nabycie i wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czy też zakup materiałów budowlanych. Ze wsparcia można również pokryć koszty wynagrodzenia personelu koordynatorów klastra, związanego bezpośrednio z zadaniami realizowanymi w projekcie, a także zainwestować w szkolenia. Dodatkowo, koordynatorzy mogą wykorzystać fundusze na uzyskanie certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem, czy certyfikatu branżowego lub przeznaczyć je na usługi doradcze.

Projekty warte miliony

Maksymalne dofinansowanie, które może otrzymać koordynator Krajowego Klastra Kluczowego, wynosi 12 mln 750 tys. zł. Całkowite koszty projektu muszą zamknąć się w kwocie 15 mln zł.  Wsparcie może wynieść do 85 proc. jego wartości, co oznacza, że koordynator musi dysponować wkładem własnym wynoszącym minimum 15 proc.

Budżet całego konkursu to 50 mln zł. Z tej kwoty, 5 mln zł przewidziane jest na wsparcie projektów z województwa mazowieckiego, a 45 mln zł dla pozostałych województw. Wnioski można składać od 30 października 2020 r. do 5 stycznia 2021 r.

Informacje na temat konkursu

Lista Krajowych Klastrów Kluczowych

Opublikowano: 06.10.2020 11:16
Poprawiono: 06.10.2020 11:21
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: