PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Asystent/Młodszy Specjalista w Departamencie Kontroli (nr ref.: A/MS/DK/10/20)

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • zapewnienie właściwego i terminowego obiegu korespondencji,
 • przygotowywanie wniosków o wpis podmiotów do Rejestru podmiotów wykluczonych prowadzonego przez Ministra Finansów,
 • przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma,
 • prowadzenie ewidencji prowadzonych postępowań administracyjnych i wydanych decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie ewidencji zawiadomień ws. naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz urządzeń biurowych,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Agencji w zakresie przekazywania informacji o wydanych decyzjach administracyjnych,
 • przygotowywanie informacji, danych i dokumentów na potrzeby kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • wsparcie działań Departamentu Kontroli związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz przeprowadzaniem kontroli projektów

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenia średniego,
 • dla Młodszego Specjalisty min. 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym,
 • sprawnej obsługi urządzeń biurowych/aplikacji komputerowych (MS Office, w tym: Excel),
 • dobrej organizacji czasu pracy, punktualność, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.

Dodatkowo mile widziane (wymagania pożądane):

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość ustaw: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Kodeks postępowania administracyjnego, wraz z aktami wykonawczymi,
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

Termin zgłoszeń: do 19.10.2020 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 08.10.2020 07:30
Poprawiono: 08.10.2020 07:32
Modyfikujący: Magdalena_Pulkowska
Udostępniający: Magdalena_Pulkowska
Autor dokumentów: Magdalena Pulkowska