PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Kierownik w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (nr. ref.: K/DRK/10/20)

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

1. Koordynacja działań związanych z wdrożeniem projektu pozakonkursowego Akademia Menadżera Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój skierowanego do przedsiębiorców i ich pracowników w tym:

 • zapewnienie prawidłowej realizacji projektu w wymiarze merytorycznym i finansowym, w szczególności:
  • planowanie działań, harmonogramu prac,
  • przygotowywanie zmian we wniosku o dofinansowanie,
  • rekrutacja przedsiębiorców do udziału w projekcie,
  • przygotowywanie dokumentów przetargowych, nadzór nad realizacją umów z wykonawcami,
  • przygotowywanie wniosków o płatność,
  • planowanie budżetu, rozliczenia, prognozy finansowe.
 • realizacja działań szkoleniowych, doradczych w ramach wdrażanego projektu;
 • koordynowanie działań informacyjnych i marketingowych dotyczących wdrażanego projektu;
 • udział w konferencjach oraz spotkaniach promujących działania projektu.

2. Koordynowanie zadań sekcji i zarządzanie zespołami projektowymi.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami lub zespołami;
 • minimum 2 lata doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych (badanie statusu MSP, udzielanie pomocy publicznej/ pomocy de minimis);
 • bardzo dobra znajomość tematyki związanej z zarządzaniem projektami;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i/lub zespołami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • dobra organizacja pracy;
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • realizacja projektów szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorstw i/lub projektów mających na celu adaptację innowacji w przedsiębiorstwach i zbudowanie kompetencji i postaw proinnowacyjnych pożądanych w przedsiębiorstwach;
 • realizacja projektów finansowanych ze środków EFS;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie PO WER;
 • dobra znajomość przepisów dot. udzielania zamówień publicznych zgodnie z Pzp i zasadą konkurencyjności.

Termin zgłoszeń: do 18.10.2020 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 08.10.2020 13:34
Poprawiono: 08.10.2020 13:44
Modyfikujący: Joanna Stachowicz-Kowalska
Udostępniający: Joanna Stachowicz-Kowalska
Autor dokumentów: Joanna Stachowicz-Kowalska