PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości (Sekcja Informacji i Szkoleń) nr ref.: S/DWP/10/20

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania

1. Współtworzenie narzędzi informacyjnych dedykowanych MŚP w PARP:

 • organizacja seminariów/webinariów z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” organizowanych w ramach projektów Enterprise Europe Network oraz Centrum Rozwoju MŚP oraz innych wydarzeń w tych projektach o charakterze informacyjno-promocyjnym (konferencje, warsztaty, spotkania informacyjne, etc.), w tym:
  • przygotowywanie planów i ramowego zakresu/programu merytorycznego ww. wydarzeń;
  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udział w charakterze członka Komisji Przetargowych dot. realizacji tych zamówień;
  • poszukiwanie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zakontraktowania wykonawców, w tym prelegentów;
  • obsługa techniczna przebiegu webinariów z użyciem powszechnie dostępnych narzędzi do transmisji w czasie rzeczywistym (np. Teams, OBS), przeprowadzanie testów z prelegentami pod kątem zapewnienia prawidłowego przebiegu transmisji;
  • poszukiwanie i kontraktacja dostawców obsługi technicznej seminariów (sala, wyposażenie, etc.) oraz webinariów;
  • rozliczanie zawartych umów w zakresie realizowanych wydarzeń;
  • przeprowadzanie rekrutacji uczestników ww. wydarzeń;
  • przygotowywanie ankiet satysfakcji uczestników wydarzeń i analiza pozyskanych tą drogą danych;
  • przygotowanie treści i zamieszczanie ogłoszeń o planowanych wydarzeniach i innych materiałów informacyjnych na stronach www;
 • udział w przygotowywaniu propozycji i planów oraz sprawozdań z działań realizowanych przez Departament;
 • udział w przygotowaniu i realizacji filmów informacyjno-szkoleniowych z cyklu „Szkoła dla Eksportera” w projekcie Enterprise Europe Network oraz materiałów filmowych i video w ramach projektu CR MŚP;
 • udział w przygotowaniu i realizacji publikacji, ulotek, innych materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektów realizowanych przez Departament;
 • współorganizacja wydarzeń realizowanych przez inne podmioty, w tym przygotowanie i obsługa stoisk informacyjnych.

2. Udział w realizacji innych działań promocyjno-informacyjnych Departamentu.

Wymagania konieczne

 • wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, zarządzania, marketingu lub pokrewnych;
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z organizacją wydarzeń i imprez informacyjno-promocyjnych, w tym w formie on-line;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacji i przygotowywania oficjalnych pism, dokumentów i prezentacji w tym języku;
 • biegła znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz powszechnie dostępnych narzędzi do transmisji webinariów w czasie rzeczywistym np. Teams, OBS;
 • biegła znajomość obsługi CMS stron internetowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, systematyczność;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane

 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu w Polsce.

Termin zgłoszeń: do 29.10.2020 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 19.10.2020 11:14
Poprawiono: 19.10.2020 11:14
Modyfikujący: 
Udostępniający: Katarzyna Rochowicz
Autor dokumentów: