4 grudnia 2020 r.

Raport „Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora odzysku materiałowego surowców”

Raport PARP jasno wskazuje, że w ostatnim czasie sektor gospodarki odpadami rozwija się bardzo szybko. Pozytywne tendencje dotyczą zarówno wzrostu realizowanej sprzedaży, jak i przyrostu poziomu zatrudnienia. Raport powstał w oparciu o najnowsze dane – choć znaczna ich część dotyczy lat 2018 i 2019. Autorzy skupili się również na sytuacji panującej w sektorze podczas pandemii koronawirusa.

Realny wpływ na rozwój sektora gospodarki odpadami miały głównie zmiany w regulacjach na poziomie europejskim i krajowym, które promują tzw. model gospodarki o obiegu zamkniętym. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że społeczeństwo wykazuje coraz bardziej proekologiczną postawę. Największe obecnie znaczenie niesie ze sobą zdolność optymalnego przetwarzania, odzyskiwania i ponownego wykorzystywania wartościowych frakcji odpadów.

Analiza danych statystycznych GUS wykazuje wzrost zatrudnienia we wspomnianym sektorze. Tendencji nie odwróciła nawet pandemia koronawirusa. Według szacunków, w najbliższych pięciu latach możemy spodziewać się wzrostu zapotrzebowania na pracowników w branży gospodarowania odpadami.

Badania pokazują, że ilość wytwarzanych corocznie odpadów utrzymuje się na zbliżonym poziomie przy stałym wzroście PKB w poprzednich latach – to pozytywny sygnał, który świadczy o rozwoju w tej części rynku.

Dane z 2018 roku potwierdzają, że głównymi generatorami odpadów (podobnie jak w latach wcześniejszych) pozostają: górnictwo i wydobywanie (53,2 proc. ilości wytworzonych odpadów ogółem), przetwórstwo przemysłowe (22,6 proc.) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (15,9 proc.). Co ciekawe, w 2018 roku wytworzono 12 485 tys. ton odpadów komunalnych. Oznacza to wzrost na jednego mieszkańca z 311 kg w 2017 r. do 325 kg w roku następnym.

Z całości odpadów wytworzonych w 2018 roku udało się poddać odzyskowi aż 51 proc. z nich, 43 proc. unieszkodliwiono poprzez składowanie, zaś 5 proc. w inny sposób.

Już teraz wiadomo, że dzięki prognozowanemu rozwojowi znacząco zwiększy się wydajność przedsiębiorstw sektora. Będzie to możliwe dzięki posługiwaniu się liczniejszymi i coraz doskonalszymi narzędziami pracy, a także lepszej organizacji i zarządzaniu. Należy skupić się również na pokonaniu barier, które najbardziej przeszkadzają przedsiębiorcom. Są wśród nich m.in. nadmierna zmienność prawa, opóźnienia administracyjne w zakresie wydawania decyzji czy nadmierny poziom biurokracji.

Zobacz pełen raport: link.

Powstanie raportu zostało sfinansowane ze środków unijnych – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 04.12.2020 09:37
Poprawiono: 29.01.2021 09:55
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: