21 grudnia 2020

Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)

Projekt jest kontynuacją działań inwestycyjnych miasta mających na celu wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrum Lublina. Wybudowany odcinek drogi utworzył nowy szlak komunikacyjny w mieście i regionie, rozprowadzając ruch we wszystkich kierunkach na: Chełm, Zamość, Hrebenne (DK 82,12,17), Warszawę, Radom (DK 19, S12,17), Rzeszów, przejście graniczne w Barwinku (DK 19), Białystok (DK 19).

W ramach realizacji zadania wybudowano 2 km drogi dwujezdniowej, biegnącej nad Suchą Doliną dwoma równoległymi estakadami. Przebudowano skrzyżowania z ul. Wojciechowską i ul. Nałęczowską, wybudowano drogi serwisowe, zjazdy i drogi dojazdowe do sąsiednich posesji, ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe. Przebudowano lub wybudowano nowe odcinki sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, energetycznej, gazowej, ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej. Wykonano także nasadzenia zieleni oraz zainstalowano sygnalizację świetlną i oświetlenie drogi.

Przedłużenie ulicy Bohaterów Monte Cassino umożliwiło wyprowadzenie tranzytu poza południowe dzielnice Lublina, odciążając mieszkańców od negatywnych skutków nadmiernego ruchu, jak wzmożony hałas czy zanieczyszczenie powietrza. Poprawiła się także przepustowość na al. Kraśnickiej, al. Sikorskiego i al. Solidarności. Inwestycja wpłynęła pozytywnie na podniesienie poziomu efektywności funkcjonowania układu transportowego miasta, a w dalszej perspektywie może wpłynąć na zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego całego regionu.

Inwestycja została nagrodzona w konkursie „Kryształy Przetargów Publicznych 2019”.

  • Nazwa poddziałania: 2.2 Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)
  • Nazwa beneficjenta: GMINA LUBLIN
  • Wartość projektu: 101 032 644,21 zł
  • Wartość dofinansowania: 78 707 223,84 zł
Widok z lotu ptaka na rondo wraz z drogami
Widok z lotu ptaka na sieć dróg
Tablica informacyjna o funduszach europejskich
Opublikowano: 21.12.2020 16:16
Poprawiono: 21.12.2020 16:16
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: