21 grudnia 2020

Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej

Projekt jest kontynuacją działań inwestycyjnych miasta mających na celu dostosowanie systemu publicznych połączeń transportowych do rosnącego zapotrzebowania oraz integrację transportu publicznego między Lublinem a Lubelskim Obszarem Funkcjonalnym. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta, jak również na terenie gmin ościennych.

W ramach robót budowlanych zrealizowano przebudowę i rozbudowę ul. Szeligowskiego i Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań oraz przebudowę skrzyżowania ul. Elsnera-Kompozytorów Polskich z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej. Przy ul. Choiny, na granicy miasta, powstała pętla autobusowa z parkingami typu Park&Ride, Kiss&Ride, Bike&Ride oraz punkt ładowania autobusów elektrycznych. Na drogach objętych projektem rozbudowano system dynamicznej informacji przystankowej.

W ramach realizacji projektu zakupiono tabor – autobusy spalinowe o normach spalania Euro VI, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podpisano także umowę na dostarczenie 10 szt. trolejbusów, które również posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami m.in. niską podłogę na całej długości pojazdu, wyposażenie w tzw. „przyklęk”, przyciski oznaczone dodatkowo w alfabecie Braille’a, informację głosową, wyświetlacze informacji pasażerskiej o wysokim kontraście. Zamówiono także dostarczenie autobusów elektrycznych.

Planowana jest również budowa systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z montażem stacjonarnych biletomatów na terenie całego miasta, co pozwoli na wygodne korzystanie z transportu miejskiego.

Dzięki realizacji projektu znacznemu skróceniu uległ czas podróży, powodując tym samym szybkie i sprawne połączenie dzielnic Lublina oraz sąsiadujących gmin ościennych LOF z centrum miasta. Lepsza organizacja transportu i zakup ekologicznego taboru przyczyniły się do integracji komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta. Połączenie różnych form transportu, w tym publicznego z komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową) pozytywnie wpływa na zwiększenie mobilności użytkowników.

  • Nazwa poddziałania: 2.1 Zrównoważony transport miejski
  • Nazwa projektu: Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej
  • Nazwa beneficjenta: GMINA LUBLIN
  • Wartość projektu: 193 741 507,11 PLN
  • Wartość dofinansowania: 139 382 188,32 PLN
Widok na dwa autobudy na drodze
Widok z lotu ptaka na sieć dróg
Widok z lotu ptaka na zajezdnię autobusową
Opublikowano: 21.12.2020 16:16
Poprawiono: 21.12.2020 16:16
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: