25 stycznia 2021

Ponad 192 mln zł na innowacje w MŚP

26 mikro-, małych i średnich przedsiębiorców otrzyma w sumie 192,8 mln zł unijnego wsparcia w ramach konkursu Wdrażanie innowacji przez MŚP organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Do programu skierowanego do podmiotów ze wschodniej Polski, zrzeszonych w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych, zgłosiły się w sumie 122 firmy, które starały się o 751 mln zł wsparcia. Co drugi wniosek został złożony przez małego przedsiębiorcę.

W konkursie prowadzonym w ramach działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia można było uzyskać maksymalnie 20 mln zł dofinansowania. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wprowadzenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych. W tej edycji programu przedsiębiorcy mogli uzyskać dodatkową pomoc w dostosowaniu działalności swoich firm do funkcjonowania w warunkach zmienionych przez koronawirusa.

Projekt skierowany był do przedsiębiorstw ze wschodniej Polski, które należą do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (np. klastra lub izby gospodarczej), obejmującego firmy z co najmniej dwóch województw. Wsparcie mogło stanowić maksymalnie 85 proc. kosztów w przypadku usług doradczych związanych z innowacją oraz 70 proc. w przypadku wydatków inwestycyjnych. Koszt jednego projektu, na który pozyskiwane było dofinansowanie musiał mieścić się w kwocie od 1 mln zł do równowartości 50 mln euro.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy w sumie w tej edycji wnioskowali o dofinansowanie pięciokrotnie przekraczające pulę dostępnych środków. Widać natomiast wyraźnie, że wśród aplikujących dominowały firmy małe. Złożyły one 61 wniosków na blisko 400 mln zł i one też otrzymały największe wsparcie – mówi Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP.

Z łącznej sumy rekomendowanego unijnego dofinansowania wynoszącego 192,8 mln zł, 104,5 mln zł przypadło firmom małym. Przedsiębiorstwa średnie pozyskały 83 mln zł, a mikro – 5,3 mln zł. Wśród 26 wybranych firm najwięcej jest z województwa podkarpackiego (8), lubelskiego (7) i podlaskiego (6).

Pod względem branży, najwięcej wybrano przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn i urządzeń dedykowanych do różnych sektorów gospodarki oraz przedstawicieli sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych, papieru i drewna, przedstawicieli sektora przetwórstwa metali oraz produkcji spożywczej.

Średnia wysokość dofinansowania, o jakie starali się wnioskodawcy wyniosła 6,5 mln zł w przypadku małych przedsiębiorstw, 4,6 mln zł w przypadku mikrofirm oraz 7,4 mln w przypadku firm średniej wielkości. Najniższa kwota wsparcia, o jaką ubiegali się przedsiębiorcy wynosiła 0,57 mln zł, natomiast najwyższa 19,99 mln zł.

Wsparcie pozyskane przez wnioskodawców może pokryć koszty inwestycji takich jak: nabycie albo wytworzenie środków trwałych, zakup nieruchomości, robót i materiałów budowalnych czy wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych.

W najbliższych dniach z firmami wybranymi w konkursie zostaną podpisane umowy o dofinansowanie zgłoszonych projektów. Na ich realizację przedsiębiorcy będą mieli czas maksymalnie do 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji oraz wyniki na stronie konkursu.

Poznaj listę rekomendowanych projektów.

Opublikowano: 25.01.2021 10:54
Poprawiono: 25.01.2021 13:27
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: