5 lutego 2021

Rozwój potencjału Krajowych Klastrów Kluczowych: nabór wydłużony do 25 lutego i niepieniężny wkład własny

PARP wprowadziła zmiany w dokumentacji konkursu Rozwój potencjału Krajowych Klastrów Kluczowych” finansowanego z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcy mają czas do 25 lutego br.

Poza wydłużeniem terminu składania wniosków o dofinansowanie, w dokumentacji konkursu wprowadzono możliwość wnoszenia przez beneficjentów niepieniężnego wkładu własnego do projektów.

W ramach poddziałania dopuszczalne jest wnoszenie przez beneficjenta lub inny podmiot wkładu niepieniężnego stanowiącego część lub całość wkładu własnego wnoszonego na rzecz projektu zgodnie z warunkami kwalifikowalności, o których mowa w wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

Dodatkowo, gdy złożenie wniosku o dofinansowanie do 25 lutego br. jest niemożliwe lub utrudnione na skutek wystąpienia COVID-19, wnioskodawca może zwrócić się do PARP o przedłużenie terminu na złożenie wniosku maksymalnie o 14 dni.

Wprowadzone zmiany obowiązują od 4 lutego 2021 r.

Więcej informacji na stronie: link

-----------------
Konkurs „Rozwój potencjału Krajowych Klastrów Kluczowych” jest  finansowany z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jego celem jest wsparcie działań zmierzających do rozszerzenia oferty koordynatorów Krajowych Klastrów kluczowych o co najmniej jedną nową usługę w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju klastrowej, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarki niskoemisyjnej.

Opublikowano: 05.02.2021 13:44
Poprawiono: 08.02.2021 08:47
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: