PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli (nr ref.: MS/S/SS/DK/02/21)

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • Przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów, obejmujących m.in. weryfikację wykonania zakresu rzeczowego projektu, kontrolę wydatkowania środków publicznych, stosowania przepisów prawa i realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie;
 • Formułowanie zaleceń pokontrolnych;
 • Sporządzanie dokumentacji (raportów) z kontroli projektów;
 • Prowadzenie działań pokontrolnych;
 • Przeprowadzanie analizy ryzyka i opracowywanie metodyki doboru próby projektów do kontroli;
 • Opracowywanie planów kontroli;
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów kontroli i innych realizowanych zadań;
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem zewnętrznych wykonawców czynności kontrolnych, w tym dokumentacji przetargowych oraz dokumentacji dotyczących postępowań związanych z kontrolami;
 • Weryfikacja dokumentacji z kontroli sporządzanej przez wykonawcę zewnętrznego.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, prawo, administracja);
 • Doświadczenie zawodowe – minimum rok (MS), 2 lata (S) lub 3 lata (SS);
 • Znajomość przepisów prawa regulujących wydatkowanie środków publicznych oraz realizację projektów z perspektywy finansowej 2014–2020;
 • Znajomość wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków i kontroli w ramach perspektywy finansowej 2014–2020;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych na terenie całego kraju.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • Studia podyplomowe w obszarze audytu lub uprawnienia audytorskie;
 • Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu/rozliczaniu/kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym;
 • Aktywne prawo jazdy kat. B.

Termin zgłoszeń: do 28.02.2021 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 15.02.2021 11:39
Poprawiono: 18.02.2021 13:02
Modyfikujący: Magdalena_Pulkowska
Udostępniający: Szczepanowska_Beata
Autor dokumentów: