PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Młodszy Specjalista/Specjalista ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w Departamencie Kontroli (nr ref.: MS/S/DK/02/21)

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe Beneficjentów w kontekście dochodzenia zwrotu środków w ramach instrumentów wsparcia realizowanych przez PARP;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie dochodzenia zwrotu środków, w ramach instrumentów wsparcia realizowanych przez Agencję, w tym postępowania w zakresie udzielenia ulgi.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: finanse, ekonomia, prawo);
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz.1325 z późn. zm.), a zwłaszcza Działu III;
 • Praktyczna znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
 • Min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (młodszy specjalista), 2 lata doświadczenia zawodowego (specjalista), w tym min. 6 m-cy (specjalista) w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i swobodnego wyrażania myśli na piśmie;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.


Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • Doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE.
  Znajomość ustaw: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, wraz z aktami wykonawczymi;
 • Wiedza z zakresu analizy finansowej i umiejętność dokonywania oceny sytuacji finansowej Beneficjentów.
  Znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.

Termin zgłoszeń: do 01.03.2021 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 16.02.2021 10:14
Poprawiono: 18.02.2021 13:03
Modyfikujący: Magdalena_Pulkowska
Udostępniający: Szczepanowska_Beata
Autor dokumentów: