1 lipca 2021

Ponad 600 mln zł z funduszy europejskich pomogło rozwinąć się wielkopolskim firmom i ich pracownikom

Od 2014 r. wielkopolska otrzymała za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ponad 472 mln zł dofinansowania na zwiększanie konkurencyjności przez innowacje. Pieniądze z UE w ramach Programu Inteligentny Rozwój wsparły ponad 1,1 tys. projektów. Jednocześnie ponad 39 tys. pracowników wielkopolskich firm podniosło swoje kompetencje korzystając z usług szkoleniowo-doradczych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Dofinansowanie do szkoleń, zrealizowanych za pośrednictwem  BUR, pochodzące z RPO oraz POWER to ponad 130 mln zł.

Wielkopolska bardzo dobrze radzi sobie z wykorzystaniem funduszy unijnych. Województwo to jest największym, po mazowieckim, beneficjentem środków z Programu Inteligentny Rozwój, będących w dyspozycji PARP. Z Wielkopolski pochodzi 11-proc. udział w ogóle wniosków złożonych w ramach POIR (2430 z 22 165). Średnia liczba składanych wniosków z poszczególnych województw to 1400. Wartość wniosków złożonych przez MŚP na projekty z województwa wielkopolskiego to ponad 3 mld zł.

–województwo wielkopolskie jest jednym z największych beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój. W ostatniej perspektywie finansowej UE, obejmującej lata 2014-2020 województwo otrzymało środki na podnoszenie innowacyjność o wartości blisko 1 mld zł, wsparte kwotą ponad 472 mln zł z funduszy europejskich – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Przewaga Wielkopolski nad większością regionów kraju jest jeszcze bardziej wyraźna, jeśli wziąć pod uwagę liczbę podpisanych umów o dofinansowanie. PARP podpisała 1108 umów na realizację  pomysłów z województwa wielkopolskiego o wartości ponad 993 mln zł – to 13 proc. wszystkich umów zawartych przez PARP w ramach POIR. Średnia liczba podpisanych umów z poszczególnych województw to 527.

Większość w ramach programów „Badania na rynek” – blisko 180 mln zł na wdrożenia prac badawczo-rozwojowych i „Go to Brand” – ponad 107,5 mln zł na zdobywanie nowych rynków zagranicznych. Do wielkopolskich MŚP trafiło ponadto niemal 43 mln zł na wsparcie wykorzystania profesjonalnego wzornictwa w ramach działania „Design dla przedsiębiorców” i prawie 24 mln zł w formie „Bonów na innowacje dla MŚP” na współpracę firm z jednostkami naukowymi.

Innowacyjni przedsiębiorcy z Wielkopolski, są gotowi do konkurencji na światowym rynku. Fundusze, które trafiają do wielkopolskich firm z programów prowadzonych przez PARP wspierają w dużej mierze działalność proinnowacyjną – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jednocześnie Wielkopolska to region, do którego trafiła duża część środków pomocowych na bieżącą działalność dla firm dotkniętych skutkami pandemii. Na konta średnich firm z województwa trafiło ponad 105 mln zł „Dotacji na kapitał obrotowy” ze środków Programu Inteligentny Rozwój.

Wielkopolscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z programów podnoszenia kompetencji, jakie PARP oferuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedsiębiorcy korzystają m.in ze szkoleń i doradztwa z zakresu: podnoszenia kompetencji i doskonalenia zarządzania biznesem w ramach „Akademii Menadżera MŚP”, usług szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych w ramach działania „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” czy usług doradczych związanych z przekazaniem firmy w ramach projektu „Sukcesja w firmach rodzinnych”. Dodatkowo przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego mogą korzystać z wsparcia na konkretne branże w ramach „Szkoleń lub doradztwa wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”.

Ze szkoleń i doradztwa ofertowanego za pośrednictwem zarządzanej przez PARP Bazy Usług Rozwojowych w ostatnich latach skorzystało ponad 39 tys. pracowników wielkopolskich przedsiębiorstw. Wartość dofinansowania do tych usług ze środków europejskich to ponad 130 mln zł.

www.parp.gov.pl


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma za zadanie wspieranie prowadzenia badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego skupia się na wsparciu osób młodych na rynku pracy, poprawie efektywności wybranych polityk publicznych, rozwoju szkolnictwa wyższego dostosowanego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, wsparciu dla obszaru zdrowia oraz promocji innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej.

Baza Usług Rozwojowych to, administrowana przez PARP, ogólnodostępna baza zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in. szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu), dzięki którym przedsiębiorcy, ich pracownicy oraz osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe. Część oferty szkoleniowej jest objęta dofinansowaniem ze funduszy unijnych.

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Pasek logotypów: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Infografika przedstawiająca dane ujęte w tekście powyzej.

Opublikowano: 01.07.2021 12:29
Poprawiono: 01.07.2021 16:20
Modyfikujący: dawid_cybulski
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: