10 września 2021

Zmiana Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

Informujemy, że od 1 października br. zmianie ulegną Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Główne zmiany dotyczą:

  • zapisów dotyczących zakazu powiązań kapitałowych lub osobowych w rozdziale 1 pkt 13 oraz w rozdziale 2 pkt 9 lit. a, tak by wskazywały wyraźnie, że zakaz określony w pkt 13 rozdziału 1 odnosi się wyłącznie do zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz do zamawiających nie będących zamawiającymi w rozumieniu PZP, zaś do zamawiających w rozumieniu PZP zastosowanie ma tylko zakaz powiązań pomiędzy osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą;
  • doprecyzowania zakresu oświadczenia wskazanego w rozdziale 2 pkt 15 lit. f oraz dostosowanie do tej zmiany wzoru oświadczenia (Załącznik nr 1 do Wytycznych);
  • wprowadzenia Szczegółowych wytycznych dotyczących stosowania Artykułu 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Załącznik nr 2 do Wytycznych).

Jednocześnie informujemy, że na stronie www.eog.gov.pl (-> Poznaj podstawy prawne -> Wytyczne dotyczące zamówień publicznych) zamieszczono zaktualizowany zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie stosowania Wytycznych. Dokument będzie aktualizowany w miarę wpływających pytań dotyczących interpretacji Wytycznych. 


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 10.09.2021 15:54
Poprawiono: 10.09.2021 15:54
Modyfikujący: 
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: