20 października 2021 r.

Nowe możliwości wsparcia biznesu z programu Horyzont Europa na wideokonferencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

„Horyzont innowacji – wsparcie przedsiębiorców i nie tylko” to temat wideokonferencji, która odbędzie się w środę 20 października 2021 r. pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uczestnicy usłyszą m.in. o nowych konkursach międzynarodowych i programie UE na rzecz badań i innowacji „Horyzont Europa”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00. Cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Podczas konferencji przedstawione zostaną m.in. możliwości finansowania dla przedsiębiorców w programie Horyzont Europa.

Horyzont Europa to Program Ramowy Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji skierowany głównie do naukowców i przedsiębiorców, z budżetem ponad 95 mld euro na lata 2021-2027. W ramach tej puli środków Komisja Europejska cyklicznie ogłasza konkursy tematyczne w trzech tzw. filarach programu: „Doskonała nauka”, „Wyzwania globalne i europejska konkurencyjność przemysłowa”, „Innowacyjna Europa”. Konkursy ogłasza Komisja Europejska, o granty trzeba więc starać się w konkurencyjnym międzynarodowym środowisku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kompleksowo wspiera polskie jednostki naukowe i firmy w procesie aplikowania.

– Program Horyzont Europa ma wyjątkową ofertę dla przedsiębiorstw. Otwiera przed przedsiębiorcami możliwości współpracy z zagranicznymi partnerami oraz szanse wejścia na rynki zagraniczne. W ramach Horyzontu Europa przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu instrumentów wsparcia, np. specjalnego funduszu inwestycyjnego i zasilenia firmy kapitałem do 15 mln euro – mówi Magdalena Bem-Andrzejewska, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do programu Horyzont Europa, który działa w strukturach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do programu aplikować mogą – w zależności od konkursu i instrumentu –  start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże, dojrzałe technologicznie firmy, konsorcja projektowe oraz osoby fizyczne. Przykładem zgłaszanych projektów mogą być np.: nowatorskie systemy do wykrywania zagrożeń chemicznych i radiologicznych, innowacyjne metody leczenia cukrzycy typu I u dzieci i wiele innych innowacyjnych inicjatyw.

Jednym z prezentowanych na środowej wideokonferencji rozwiązań dla przedsiębiorców jest EIC Accelerator, który przewiduje grant do 2,5 mln euro pokrywający 70% kosztów kwalifikowanych.

Podczas wideokonferencji zostanie również zaprezentowana oferta konkursów międzynarodowych NCBR. W IV kwartale 2021 r. otwartych jest pięć międzynarodowych konkursów: Innovative SMEs, INNOGLOBO, 5. konkurs w ramach współpracy Polska – Turcja, JPI Ocean oraz ERA-NET Cofund ICRAD Call 2021.

Podatkowe wsparcie innowacji

Kolejnym ważnym tematem, zaprezentowanym w czasie konferencji, będzie podatkowe wsparcie innowacji w kontekście ulgi B+R oraz ulgi na innowacyjnych pracowników. Celem jest zapewnienie przedsiębiorcom podatkowego wsparcia w każdej fazie produkcji. Połączenie ulgi B+R oraz ulgi na innowacyjnych pracowników ma nieść za sobą ulgę na prototyp, robotyzację i finalnie ulgę na IP-Box.  

Poziom robotyzacji w polskim przemyśle plasuje się na niskim poziomie względem innych państw, które mogą pochwalić się większym stopniem robotyzacji na 10 tys. pracowników.

Obecne przepisy polskiego prawa podatkowego nie przewidują instrumentów wspierających robotyzację. W tym celu projektowana ulga będzie funkcjonować w podobny sposób co obowiązująca już ulga B+R. Podatnikowi prowadzącemu działalność, będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na robotyzację, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Idea Rozwoju Biznesu

W trakcie wideokonferencji uczestnicy mają okazję zdobyć najważniejsze informacje na temat pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma wspierać przedsiębiorców w pokonywaniu trudności spowodowanych pandemią. Poruszane tematy koncentrują się na przekazie głównych celów programu „Polski Ład”, który polega na wielowymiarowej pomocy dla biznesu zmagającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Konferencje #idearozwojubiznesu można śledzić na stronie  www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Partnerami merytorycznymi cyklu wideokonferencji „#idearozwojubiznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Platforma Przemysłu Przyszłości, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Urząd Miar i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patronami medialnymi cyklu są: Polska Agencja Prasowa, Polsat News oraz Polska Press.

Pliki do pobrania


Opublikowano: 20.10.2021 11:14
Poprawiono: 20.10.2021 09:19
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: