PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista/Starszy Specjalista ds. doradztwa w zakresie Funduszy Europejskich w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości (nr ref.: S/SS/DWP/04/22)

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

Realizacja zadań w zakresie wdrażania projektu Enterprise Europe Network (EEN), w tym:

 • aktywne wyszukiwanie i pozyskiwanie klientów z sektora MŚP zainteresowanych uzyskaniem wsparcia ze środków współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w szczególności programów UE zarządzanych centralnie (Programów Ramowych i inicjatyw UE);
 • budowanie i utrzymywanie relacji z klientami z sektora MŚP w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Europejskich;
 • doradztwo w obszarze poszukiwania partnerów przygotowywania koncepcji i sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków Funduszy Europejskich;
 • aktywne monitorowanie instytucji unijnych i krajowych w zakresie publikacji nowych ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie projektów skierowanych w szczególności do podmiotów z sektora MŚP, jak również informacji związanych z aktualnym prawodawstwem, procedurami i wytycznymi krajowymi i unijnymi dotyczącymi pozyskiwania, rozliczania i kontrolowania projektów finansowanych ze środków Funduszy Europejskich;
 • przygotowanie i redagowanie materiałów informacyjnych (artykuły, notatki) na temat możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów zarządzanych centralnie;
 • udział w spotkaniach (seminaria, webinaria, konferencje, itp.) i prezentacja oferty Agencji dotyczącej usług oferowanych w ramach projektu Enterprise Europe Network, w tym w szczególności w zakresie wsparcia w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich;
 • udział w opracowywaniu koncepcji, przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich, realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • udział w planowaniu i sprawozdawczości z realizowanych działań;
 • udział w zamawianiu produktów i usług w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych, udział w komisjach przetargowych;
 • realizacja innych, zgodnych z kwalifikacjami zadań, zleconych przez Dyrektora Departamentu.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe - min. magisterskie (preferowane ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, socjologii; politologii, europeistyki​);​
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem i/lub doradztwem w pozyskiwaniu funduszy unijnych, dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w szczególności dostępnych w ramach programów UE zarządzanych centralnie w tym Programów Ramowych Unii Europejskiej (m.in. COSME, Horyzont 2020, Kreatywna Europa, Instrumenty Finansowe UE), jak również w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych (w szczególności na poziomie krajowym: POIG, POIR, POKL, POWER, POPW);
 • dobra znajomość przepisów i procedur związanych z wnioskowaniem o dotację i rozliczaniem projektów finansowanych z funduszy unijnych dostępnych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej i programów krajowych;
 • dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1).

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • orientacja w zagadnieniach związanych z rynkowym funkcjonowaniem MŚP;
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania koncepcji, koordynacji realizacji, rozliczania i raportowania wskaźników projektów finansowanych z Funduszy Europejskich;
 • doświadczenie i umiejętność budowania i utrzymywania relacji z klientem biznesowym, w szczególności z sektora MŚP;
 • dobra znajomość zagadnień związanych z wybranymi dziedzinami przemysłu, w tym z nowoczesnymi technologiami, efektywnością energetyczną, biotechnologią, przemysłem kosmicznym i transportem;
 • doświadczenie pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Termin zgłoszeń: do 01.06.2022 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 07.04.2022 16:24
Poprawiono: 19.05.2022 16:04
Modyfikujący: malgorzata_mariani
Udostępniający: Joanna Stachowicz-Kowalska
Autor dokumentów: Joanna Stachowicz-Kowalska