PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista/ Starszy Specjalista w Biurze Zarządzania Kadrami - Samodzielne stanowisko ds. kontrolingu i budżetowania (nr.ref.: S/SS/BZK/05/22)

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • Comiesięczne przygotowywanie zaangażowania pracowników w programy/projekty realizowane w PARP na potrzeby sporządzenia listy płac​;
 • Bieżąca kontrola zaangażowania pracowników w programy/projekty realizowane w PARP;
 • Weryfikacja poprawności przekazywanych opisów stanowisk i zaangażowania etatowego;
 • Monitorowanie wykonania zaangażowania i finansowania wynagrodzeń z programów/projektów realizowanych przez PARP;
 • Bieżący monitoring stanu zatrudnienia wg struktury organizacyjnej Agencji z uwzględnieniem zaangażowania etatowego w poszczególnych projektach/programach realizowanych przez PARP;
 • Przygotowywanie dokumentów na potrzeby wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z poszczególnych programów, z których finansowane są wynagrodzenia w PARP;
 • Przygotowywanie odpowiedzi na uwagi Instytucji nadrzędnych po wysłaniu wniosku; współpraca z dyrektorami poszczególnych jednostek organizacyjnych w PARP;
 • Przygotowywanie zestawień, ankiet, raportów w zakresie zaangażowania pracowników w programy/projekty realizowane w PARP na potrzeby złożenia wniosków o płatność do poszczególnych projektów, zestawień płacowych, sprawozdań do GUS oraz innych wymaganych przepisami;
 • Współudział w procesach planowania i budżetowania, w tym m. in. w następujących zadaniach:
  • przygotowywanie planów wynagrodzeń osobowych PARP​;
  • sporządzanie rocznych budżetów wynagrodzeń w podziale na poszczególne źródła finansowe;
  • bieżący monitoring w zakresie realizacji funduszu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w poszczególnych projektach;
  • przygotowywanie miesięcznych harmonogramów płatności.

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki ekonomiczne, ZZL, finanse i księgowość;
 • Minimum 1 rok (specjalista) lub 2 lata (starszy specjalista) doświadczenia zawodowego w zakresie planowania i budżetowania;
 • Wiedza w zakresie controllingu HR, w tym wynagrodzeń;
 • Doświadczenie w pracy z bazami danych oraz aplikacjami do wizualizacji danych;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel oraz MS Power Point (na poziomie min. średnio zaawansowanym);
 • Umiejętności analityczne połączone z dbałością o detale;
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • Dobra znajomość zagadnień kadrowo-płacowych;
 • Dobra znajomość zasad rachunkowości i analizy finansowej
 • Podstawowa znajomość programów kadrowo-płacowych lub finansowo-księgowych
 • Podstawowa znajomość MS Visual Basic;
 • Znajomość MS Excel na poziomie zaawansowanym;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację (min. poziom B2);
 • Własna inicjatywa w działaniu;
 • Chęć rozwoju w obszarze analizy finansowej i danych.​

Termin zgłoszeń: do 20.06.2022 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 10.06.2022 10:08
Poprawiono: 10.06.2022 13:50
Modyfikujący: Anna Kazubek
Udostępniający: Anna Kazubek
Autor dokumentów: Anna Kazubek