PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Kontroli (nr ref.: MS/S/SS/GS/DK_SK/05/22):

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów, obejmujących m.in. weryfikację wykonania zakresu rzeczowego projektu, kontrolę wydatkowania środków publicznych, stosowania przepisów prawa i realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie;
 • formułowanie zaleceń pokontrolnych;
 • sporządzanie dokumentacji (raportów) z kontroli projektów;
 • prowadzenie działań pokontrolnych;
 • przeprowadzanie analizy ryzyka i opracowywanie metodyki doboru próby projektów do kontroli;
 • opracowywanie planów kontroli;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji planów kontroli i innych realizowanych zadań;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem zewnętrznych wykonawców czynności kontrolnych, w tym dokumentacji przetargowych oraz dokumentacji dotyczących postępowań związanych z kontrolami;
 • weryfikacja dokumentacji z kontroli sporządzanej przez wykonawcę zewnętrznego.


Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenia wyższego (preferowane: ekonomia, prawo, administracja);
 • doświadczenia zawodowego minimum: 1 rok (dla Młodszego Specjalisty), 2 lata (dla Specjalisty), 3 lata (dla Starszego Specjalisty), 4 lata (dla Głównego Specjalisty);
 • znajomości przepisów prawa regulujących wydatkowanie środków publicznych oraz realizację projektów z perspektywy finansowej 2014–2020;
 • znajomości wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków i kontroli w ramach perspektywy finansowej 2014–2020;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych;
 • dyspozycyjności i gotowości do podróży służbowych na terenie całego kraju.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie (np. studia podyplomowe) w obszarze audytu lub uprawnienia audytorskie;
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu/rozliczaniu/kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym;
 • aktywne prawo jazdy kat. B.

Termin zgłoszeń: do 16.06.2022 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 16.05.2022 13:09
Poprawiono: 09.06.2022 08:16
Modyfikujący: Magdalena_Pulkowska
Udostępniający: Magdalena_Pulkowska
Autor dokumentów: Magdalena Pulkowska