31 maja 2022 r.

Rozpocznij produkcję nowych wyrobów dzięki Funduszom Europejskim. Startuje konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Od 12 lipca do 5 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 mln zł. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia (POPW).

Konkurs „Wdrażanie innowacji przez MŚP” przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na sfinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do wdrożenia innowacyjnych produktów (wyrobów, usług) lub innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Zgłoszenia składać mogą podmioty z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. Realizacja projektów musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 1 mln zł. Natomiast przedsiębiorcy mogą ubiegać się maksymalnie o 10 mln zł, przy czym ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 30 mln zł.

Na co dofinansowanie

Środki można przeznaczyć na nabycie maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług doradczych, zakup usług wspierających innowacyjność oraz koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Koszty, które kwalifikują się do dofinasowania to:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz innych niż nieruchomości;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
  • zakup usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;
  • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji;
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

– Celem konkursu „Wdrażanie innowacji przez MŚP” jest wsparcie przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej (województwo: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Przy czym, z uwagi na krótki okres realizacji projektów, zachęcamy do składania wniosków przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy mają projekty gotowe do realizacji i mogą je ukończyć w kilkanaście miesięcy. Środki mogą zostać przeznaczone zarówno na inwestycję w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak i na zakup usług doradczych czy uzyskania patentów, niezbędnych do skutecznego wdrożenia innowacji – informuje Mikołaj Różycki, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Firmy, które chcą wziąć udział w konkursie muszą osiągać przychody nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym, w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku. Wnioskujący musi ponadto przynależeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego – np. klastra lub izby gospodarczej – od przynajmniej sześciu miesięcy, a powiązanie kooperacyjne musi prowadzić działalność od co najmniej roku. Takie powiązanie to minimum pięć przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch różnych województw z makroregionu Polska Wschodnia (woj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z Polski Wschodniej, którzy zgłaszali wciąż bardzo duże zainteresowanie tego typu wsparciem. Ostatni konkurs w tym działaniu był bowiem przeprowadzony blisko 2 lata temu – w 2020 roku. Mimo, że czas realizacji Programu Polska Wschodnia powoli dobiega końca, chcemy dać firmom możliwość realizacji projektów jeszcze w tym okresie programowania, tj. do końca 2023 roku. – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. – Aby firmy zdążyły zrealizować swoje inwestycje, w obecnym konkursie wprowadzamy dla wnioskodawców szereg uproszczeń, które pozwolą nam nie tylko sprawniej wybrać projekty do dofinansowania, ale też samym firmom – sprawniej je zrealizować – podkreśliła wiceminister.

Konkurs jest prowadzony w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”, które jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie PARP.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 31.05.2022 16:08
Poprawiono: 31.05.2022 14:09
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: