Pomiń nawigację

11 lipca 2022 r.

Lato, najlepszy czas… na naukę - nowe możliwości dofinansowania do szkoleń i doradztwa

Czas, gdy przerwa w nauce obejmowała cały lipiec i sierpień – aż do 1 września bezpowrotnie minął wraz z ukończeniem szkolnej edukacji.  Współczesny rynek pracy to również różni od roku szkolnego, że tu trudno znaleźć czas na długie wakacje. Pracujący w firmach z sektora MŚP  i prowadzący swoje firmy z tego sektora w województwach: łódzkim, małopolskim, podlaskim i wielkopolskim właśnie teraz, na początku lipca, mogą sięgnąć po nowe środki w ramach dofinansowania do szkoleń czy doradztwa.

Warto sprawdzić, jaka jest nowa oferta w tych regionach, warto też postarać się o pieniądze na rozwój własny i pracowników.   

województwo łódzkie: Nabór dla firm z woj. łódzkiego w ramach projektu "Przepis na Rozwój"

Z początkiem lipca rozpoczął się nabór w ramach projektu "Przepis na Rozwój" kierowany do firm z terenu województwa łódzkiego, który kierowany jest do MŚP, które nie brały udziału w projekcie. Przeznaczony jest dla firm chcących przeszkolić pracowników bez względu na ich wiek oraz wykształcenie. Usługi można będzie realizować w formie stacjonarnej lub zdalnej. Kwota naboru: 579 950 zł, liczba bonów: 8285 bonów, data ważności bonów: do  1 października 2022 r.

„Przepis na Rozwój” to projekt realizowany przez HRP Group we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Polską Izbą Firm Szkoleniowych. Środki pozyskane z RPO trafiają do przedsiębiorców w postaci bonów rozwojowych. Za ich pomocą można sfinansować do 80% kosztów kursów, szkoleń, studiów podyplomowych bądź doradztwa, coachingu czy mentoringu dla pracowników. Jedynym warunkiem skorzystania z kursu lub szkolenia jest jego obecność w Bazie Usług Rozwojowych.

więcej informacji na stronie.

województwo małopolskie: Nabór do projektu „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy”

Od 4 lipca przyjmowane są wnioski w ramach 17. naboru do projektu „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy”.   Projekt kierowany jest do przedsiębiorców oraz ich pracowników; firma musi mieć swoją siedzibę, oddział, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu podhalańskiego. Zakończenie naboru planowane jest na 27 lipca lub po wyczerpaniu kwoty alokacji (500 000 zł) wraz z pulą rezerwową (50 000 zł).

Projekt: „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.

więcej informacji na stronie.

województwo podlaskie: Bon na szkolenie dla firm subregionu suwalskiego

11 lipca rozpocznie się siódma rekrutacja do projektu „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego. Nabór skierowany będzie do mieszkańców subregionu suwalskiego (miast: Suwałki, Grajewo, powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego). W ramach Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” będzie można zdobyć do 9 tys. zł dofinansowania na osobę.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby powyżej 50 roku życia bez względu na poziom wykształcenia oraz poniżej 50 roku życia posiadające niskie kwalifikacje tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne. W ramach Poddziałania 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” maksymalna kwota dofinansowania to 15 tys. zł na osobę.

więcej informacji na stronie.

 województwo wielkopolskie:  Wznowienie naboru na dofinansowanie usług rozwojowych dla firm subregionu kaliskiego

5 lipca Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości wznawia nabór wniosków w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”. Do udziału w projekcie zaproszone są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na terenie tej części regionu.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały przedsiębiorstwa, które do skorzystania ze wsparcia oddelegują pracowników powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami lub usługa rozwojowa będzie kończyć się zdobyciem kwalifikacji przez pracowników. Promowane będą przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie miast średnich, w tym w szczególności tracących funkcję społeczno-gospodarcze tj.: Jarocin, Kalisz, Ostrów Wlkp., Pleszew.

Pierwszeństwo będą miały też przedsiębiorstwa działające w branżach o największym potencjale rozwojowym, strategicznych branżach dla regionu Wielkopolski oraz firmy, które uzyskały wsparcie w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach Działania 2.2. PO WER. Nabór wniosków dotyczy szkoleń rozpoczynających się najwcześniej 12 września 2022 r.Formularze należy składać osobiście w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Jedna osoba może złożyć jeden wniosek.

więcej informacji na stronie  

 

Opublikowano: 11.07.2022 11:10
Poprawiono: 11.07.2022 09:10
Modyfikujący: 
Udostępniający: Maria Piechocka
Autor dokumentów: