Pomiń nawigację

7 września 2022 r.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

O programie

Praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność - to główne obszary FERS, następcy PO WER. W programie przewidywane jest zaangażowanie PARP we wdrażanie szkoleniowo-doradczych instrumentów wsparcia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie odpowiedzialna za kilka wybranych, kluczowych obszarów dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ramach FERS i będzie to: dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach, wsparcie przedsiębiorców w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (SR) oraz wsparcie w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy (Akademia Menadżera HR).

Potencjał i doświadczenie PARP mogą zostać wykorzystane także do realizacji programów na rzecz przedsiębiorstw, które będą wpierały inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji związanych z rozwojem gospodarki nisko i zero-emisyjnej, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z działań, które będzie realizowane będzie w zakresie zielonej ekonomii będzie wsparcie tzw. zielonych rekomendacji przygotowanych przez Sektorowe Rady ds. kompetencji. Kolejnym ważnym obszarem, który ma być realizowany z program mu Fundusze Europejski dla Rozwoju Społecznego także zapewnienia równego dostępu do wybranych produktów i usług, zgodnie z założeniami Europejskiego Aktu o Dostępności (Dyrektywa EAA). Zakładana jest również kontynuacja systemowych rozwiązań wypracowanych w PO WER, takich jak: Baza Usług Rozwojowych, system rad ds. kompetencji, w tym projektów badawczych z zakresu monitorowania rynku pracy.

Łączna wartość projektów, przewidzianych do wdrażania przez PARP w ramach programu FERS to blisko 1,4 mld złotych. Największa część środków – około 35% i kwota prawie 480 mln złotych zostanie przeznaczona na wsparcie usług rozwojowych dla przedsiębiorców wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

W przyszłym roku planowane jest uruchomienie następujących projektów z Priorytetu I FERS „Lepsza Polityka dla Rozwoju Społecznego”:

 1. Wsparcie w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy (Akademia Menadżera HR), którego celem jest przygotowanie pracodawcy do wprowadzenia  i zarządzania zmianą w firmie związaną m.in. ze starzeniem się społeczeństwa czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. Wyzwania związane z cyfryzacją, przejściem na pracę zdalną czy automatyzacją będą szczególnie istotne w kontekście realizacji działań w projekcie. Także kwestie dostępności, wsparcia zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi czy zmian demograficznych będą priorytetowo potraktowane w tym działaniu. PARP wybierze operatorów, którzy będą realizowali działania na rzecz przedsiębiorców. Docelowo ze wsparcia skorzystają zespoły HR oraz menadżerowie/ kandydaci na menadżerów z MMŚP (bez samozatrudnionych).
 2. Wsparcie w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym (zielone kompetencje), mający na celu upowszechnienie wiedzy na temat korzyści biznesowych wynikających ze stosowania rozwiązań wpisujących się
  w obszar zielonej ekonomii oraz metod budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania zero i niskoemisyjne w przedsiębiorstwach. Będą to szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, którzy są na wstępnych etapie dojrzałości ekologicznej.
 3. Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych (system rad sektorowych) – Sektorowe Rady ds. Kompetencji , znane już w obecnej perspektywy finansowej, to inicjatywy oddolne – branża dla branży. Rady umożliwiają przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe. W programie FERS przewidziano kontynuacje tego rodzaju wsparcia dla poszczególnych branż, a w wyniku realizacji tego działania 27 sektorów gospodarki będzie miało zidentyfikowane potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe dzięki działającym w nich Radach.
 4. Działania na rzecz jakości usług świadczonych w BUR (pozyskanie nowego know-how), będzie jednym z 5 konkursów realizowanych w ramach Działań na rzecz jakości usług świadczonych w BUR oraz zwiększenie powiązania BUR z ZRK. Ich celem jest poprawa jakości świadczonych usług rozwojowych, a projekt jest skierowanych do dostawców tych usług, które są dofinansowane ze środków publicznych.
 5. Rozwój BUR oraz działania informacyjne promujące BUR i jej wykorzystanie – będzie to kontynuacja obecnie realizowanego projektu Bazy Usług Rozwojowych - ogólnodostępnej, bezpłatnej platformy ofert usług rozwojowych, m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. BUR łączy firmy szkoleniowe z osobami chcącymi rozwijać kompetencje i kwalifikacje oraz  wspiera rynek usług rozwojowych.

W kolejnych latach uruchomione zostaną także następujące projekty:

 1. Działania związane ze wsparciem przedsiębiorców w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji  - których celem będzie wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie uzyskania kwalifikacji i kompetencji wynikających  z potrzeb rozwojowych określonych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Podobnie, jak w obecnej perspektywy, na podstawie rekomendacji opracowywanych przez poszczególne Rady, PARP będzie wybierał operatorów, dla poszczególnych branż. Operatorzy Ci będą udzielani wsparcia przedsiębiorcom i ich pracownikom  w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych, które – co do zasady – będą realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Co istotne, rekomendacje Rad będą aktualizowane w odpowiedzi na bieżące potrzeby rynku pracy.
 2. Działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) – szkolenia i doradztwo dotyczące upowszechnienie zasad uniwersalnego i włączającego projektowania towarów i usług oraz adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją Dyrektywy EAA do prawodawstwa krajowego. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z usług rozwojowych finansowanych nawet w 100% ze środków Funduszy Europejskich. W ramach tego działania zaplanowano dwa konkursy – jeden będący kontynuacją działań projektu dotyczącego usług rozwojowych  zakresu dostępności realizowanych w programie PO WER, drugi dotyczący szkoleń i doradztwa w zakresie wrażania dyrektywy EAA
 • Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach – to szkolenia i doradztwo dla firm z sektora MŚP, w zakresie dostosowania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi trudnościami, a także wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających ponownie działalność gospodarczą. Realizacja działania przewidziana jest w rundach. Przedsiębiorcy otrzymają indywidualną diagnozę kondycji swojej firmy oraz analizę potrzeb kompetencyjnych, a następnie będą mogli skorzystać z dedykowanych dla nich usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo realizowane za pośrednictwem BUR).
 1. Pilotaż systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR) – to zupełna nowość w systemie wsparcia rozwoju idei uczenia się przez całe życie.  Pilotaż ma obejmować II fazy – pierwsza testowanie możliwych rozwiązań, a następnie realizacja wybranego rozwiązania w formie pilotażu. Projekt będzie skierowany dla pracowników, a środki na Indywidualnym koncie rozwojowym będą pochodziły z trzech źródeł – od pracodawcy, z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych pracownika.
Opublikowano: 07.09.2022 17:11
Poprawiono: 13.01.2023 10:15
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: