Pomiń nawigację

30 września 2022 r.

Fundusze Europejskie wspierają rozwój kompetencji i zawody przyszłości

Kreatywność, aktywne uczenie się czy odporność na stres to tylko niektóre z kompetencji przyszłości. W ofercie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wsparcie znaleźć mogą kierownicy firm zainteresowani cyfryzacją, pracownicy zorientowani na poszerzenie kompetencji czy osoby powracające do działalności biznesowej. Rozwój poszczególnych obszarów gospodarki i umiejętności pracowników oraz przedsiębiorców, ułatwiający odnalezienie się we wciąż dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, możliwy jest dzięki licznym konkursom finansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Kluczowe kompetencje, które będą decydować o powodzeniu na rynku pracy w najbliższych latach, regularnie są przedmiotem licznych analiz i dyskusji. Ze wszystkich opracowań wyłania się jeden wniosek: świat dynamicznie się zmienia, a wraz z nim branże i zawody. Jak czytamy w raporcie PARP „Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy” – według ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego tempo wdrażania technologii w kolejnych latach pozostanie niezmienne, a w niektórych sektorach wzrośnie. Ich szacunki przewidują, że do 2025 r. nawet 85 mln miejsc pracy na całym świecie może zostać zastąpionych przez maszyny i procesy automatyzacji, a jednocześnie powstanie 97 mln nowych funkcji. Oznacza to dla wielu osób konieczność przekwalifikowania lub przebranżowienia.

Szybki rozwój nowych technologii, rozwój inteligentnych maszyn i systemów, globalizacja, gwałtownie rosnąca liczba danych, podwyższająca się średnia wieku i coraz dłuższy okres aktywności zawodowej oraz sharing economy, czyli współdzielenie pracowników i open source jako oddolne źródła innowacyjnych rozwiązań – to obserwowane megatrendy, które przyczynią się do znikania jednych zawodów oraz pojawiania się i szybkiego rozwoju innych. Z raportu PwC "Upskilling Hopes & Fears 2021" wynika, że dla 57% obecnych na rynku pracy Polaków, nowe technologie stwarzają więcej możliwości niż zagrożeń.  Nadążanie za zmianami wymaga od pracowników postawy otwartej na ciągłe uczenie się i rozwój posiadanych umiejętności. Ważne będą nie tylko miękkie kompetencje indywidualne, ale także interpersonalne, cyfrowe, techniczne i poznawcze.

– Rynek pracy w Polsce dojrzewa i zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy są coraz bardziej świadomi nieuchronności zmian na wielu polach w swoim życiu biznesowym czy zawodowym. Wielu z nich coraz chętniej podejmuje też inicjatywę, chcąc rozwijać swoje kompetencje. Dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy wsparciu środków europejskich aktywnie i we współpracy z profesjonalnymi podmiotami tworzy przestrzeń do nabywania nowych umiejętności, a dzięki temu łatwiejszej adaptacji do nowych wyzwań, które stawia przed nami zmieniający się świat. Szacuje się, że do 2030 r. aż 15% obecnych zawodów przestanie istnieć, a wraz z tym nadejdą inne profesje, wymagające nowych kompetencji. Chcemy, by polski rynek pracy był gotowy na te wyzwania. Do tego niezbędna jest zmiana naszej postawy. Kluczowe będą gotowość i otwartość na rozwój oraz świadomość, że życie zawodowe to niekończąca się nauka, która może dawać wiele satysfakcji i efektów. Dzięki Funduszom Europejskim wspieramy ten proces, oferując dofinansowanie licznych kursów i szkoleń – mówi Aneta Zielińska-Sroka z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkursy PARP

Odnalezienie się w wymagającym rynku pracy może być łatwiejsze dzięki licznym konkursom PARP, dofinansowywanym z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, wspierającym rozwój kompetencji zawodowych. Wśród dostępnych obecnie inicjatyw znajdują się:

Akademia Menadżera MŚP kompetencje w zakresie cyfryzacji

Oferta szkoleń i doradztwa dotycząca szeroko rozumianej sfery zarządzania firmami z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pozwala na diagnozę potrzeb firmy, wskazania luk kompetencyjnych oraz podniesienia kwalifikacji właścicieli czy kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie transformacji cyfrowej. Usługi skierowane są do właścicieli i współwłaścicieli zarządzających MŚP, pracowników MŚP na stanowiskach kierowniczych oraz mających uzyskać awans na takie stanowiska. Oferta dostępna jest u sześciu operatorów, termin składania zgłoszeń to 30 czerwca 2023 r.

Szczegóły – „Akademia Menadżera MŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji”.

„Kompetencje dla sektorów” i „Kompetencje dla sektorów 2”

Szeroka oferta doradczo-szkoleniowa dostępna jest dla firm z 17 branż, np. budowlanej, finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznej, komunikacji marketingowej czy też przemysłu lotniczo-kosmicznego. Celem działania jest dofinansowanie – za pośrednictwem Operatorów wybranych w konkursie – mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych dopasowanych do danego sektora. Wsparcie ma przyczynić się do wzrostu kluczowych dla danego sektora kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami. Nabór zgłoszeń w programach realizowany jest do 31 sierpnia 2023 r. – szczegółowe terminy dla poszczególnych branż dostępne są na stronach konkursów.

Szczegóły – „Kompetencje dla sektorów”.

Szczegóły – „Kompetencje dla sektorów 2”.

Program „Nowy Start”

Program skierowany jest do przedsiębiorców powracających do działalności biznesowej. Mogą wziąć w nim udział osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęły się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Program pozwala na skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsztatów oraz z doradztwa poszkoleniowego prowadzonego przez ekspertów. Celem działania jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych. Nabór prowadzony jest obecnie przez pięciu beneficjentów wyłonionych przez PARP we wcześniejszym naborze. Termin na wzięcie udziału w programie upływa 31 maja 2023 r.

Szczegóły – „Nowy start”.

Program „Sukcesja w firmach rodzinnych”

Jednym z wyzwań, przed którym stoi biznes rodzinny, jest perspektywa przekazania firmy kolejnym pokoleniom, czyli przeprowadzony z powodzeniem proces sukcesji. W ramach konkursu „Sukcesja w firmach rodzinnych” cztery podmioty doradcze realizują projekty, wspierające firmy rodzinne w opracowywaniu strategii sukcesji. Dzięki wiedzy i doświadczeniu tych podmiotów, przedsiębiorcy mają szansę wypracować rozwiązania prawne, finansowe i organizacyjne niezbędne do tego procesu. Konkurs trwa do czerwca 2023 r., a zgłaszać można się do jednego spośród wskazanych na stronie operatorów.

Szczegóły – „Sukcesja w firmach rodzinnych”.

Zamówienia publiczne

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą nadal korzystać ze szkoleń i doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne. Obecnie dostępne są trzy programy: „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” (zgłoszenia do czerwca 2023 r.), „Krajowe zamówienia publiczne” (zgłoszenia do grudnia 2022 r.) oraz „Międzynarodowe zamówienia publiczne” (zgłoszenia do 14 maja 2023 r.). Uczestnicy kursów otrzymują wiedzę merytoryczną w zakresie: przygotowania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełnienia warunków zamówień publicznych, opracowania pisma i materiałów zgłoszeniowych, sporządzania wniosku o protokół z otwarcia ofert oraz weryfikacji dokumentów związanych z postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą. Mogą także uzyskać wsparcie w zakresie wypełniania wniosków oraz korzystania z narzędzi online. Większość projektów zakłada również możliwość indywidualnego doradztwa, dostosowanego do potrzeb konkretnej firmy.

Szczegóły – „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”.

Szczegóły – „Krajowe zamówienia publiczne”.

Szczegóły – „Międzynarodowe zamówienia publiczne”.

„Dostępność szansą na rozwój”

Działanie wpisuje się w założenia programu „Dostępność Plus” i pozwala na inkluzywność biznesową w stosunku do osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Operatorzy wybrani w konkursie, organizowanym przez PARP, realizują projekty szkoleniowo-doradcze dla właścicieli firm i ich pracowników. Tematyka kursów dotyczy możliwości komercjalizacji technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami. Projekty są skierowane do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. W programie uczestniczy ośmiu operatorów – najdłuższe nabory trwają do 30 września 2023 r.

Szczegóły – „Dostępność szansą na rozwój”.

Co będzie dostępne w kolejnej odsłonie funduszy na rozwój kompetencji?

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to kontynuacja poddziałania POWER. Jego głównymi obszarami będą praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. W programie przewidywane jest zaangażowanie PARP we wdrażanie szkoleniowo-doradczych instrumentów wsparcia, w obszarze tematycznym „Adaptacyjność”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje realizację działań w wybranych, kluczowych obszarach dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ramach FERS i będą to: dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach, wsparcie przedsiębiorców w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (SR), wsparcie dla firm rodzinnych (do dalszego uzgodnienia z KE) oraz wsparcie w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy (Akademia Menadżera HR).

Łączna wartość projektów przewidzianych do wdrażania przez PARP w ramach programu FERS wyniesie blisko 1,4 mld złotych.

Szczegóły programu FERS można znaleźć na tej stronie.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 30.09.2022 10:00
Poprawiono: 29.09.2022 16:30
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: