Pomiń nawigację

22 listopada 2022 r.

Kolejne spotkanie z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”: Program grantów na nowe projekty inwestycyjne, szczególnie istotne dla polskiej gospodarki. Na co będzie można uzyskać dotację?

„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to inicjatywa organizowana wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Celem konferencji #IdeaRozwojuBiznesu jest przybliżenie uczestnikom najbardziej aktualnych tematów związanych z prowadzeniem biznesu, w tym nowych rozwiązań i regulacji prawnych. „Program grantów na nowe projekty inwestycyjne, szczególnie istotne dla polskiej gospodarki. Na co będzie można uzyskać dotację?” to temat kolejnego spotkania z tego cyklu, które odbędzie się online już we wtorek 29 listopada, o godzinie 10:00.

Program grantów – główne cele
Celem ustanowienia Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 (zwanego dalej „Programem”) jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki przez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, spełniające kryteria określone Programem. 

W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy i kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Prosto do celu
Głównym celem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Założeniem jest, by wzrost dochodów mieszkańców oraz wzrost PKB wynikał bezpośrednio ze wzrostu produktywności i innowacyjności przedsiębiorstw. To z kolei wymaga większego niż obecnie poziomu inwestycji w polskiej gospodarce. Dlatego program dostosowuje politykę państwa w zakresie wspierania inwestycji do założeń SOR. Celem głównym Programu – zgodnie z filarem „Kapitał dla rozwoju” SOR – jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki przez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw.

Cel ten realizowany jest przez udzielanie wsparcia inwestycjom Strategicznym, Innowacyjnym, Centrom Zaawansowanych Usług Biznesowych, Centrom Doskonałości Procesów Biznesowych oraz Centrom Wysokozaawansowanych Usług, co daje możliwość dofinansowania zarówno dużych inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki, jak i średniej wielkości projektów innowacyjnych.

Program stanowi jeden z instrumentów umożliwiających wsparcie projektów inwestycyjnych w naszym kraju. Program ten stanowi program rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295).

Istnieją także inne instrumenty wsparcia projektów inwestycyjnych, takie jak: zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162, z późn. zm.), zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), pomoc de minimis czy dotacje współfinansowane z funduszy strukturalnych UE udzielane w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Więcej informacji dotyczących programu grantów na nowe projekty inwestycyjne zaprezentują Karolina Król-Skowyrska i Zofia Kilian z Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu już 29 listopada br. podczas spotkania online. Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

#IdeaRozwojuBiznesu
„Idea Rozwoju Twojego Biznesu” to cykl 10 wideokonferencji online o charakterze informacyjno-edukacyjnym, które odbywają się na przełomie listopada i grudnia. Ich celem jest przybliżenie znajomości nowych rozwiązań i regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej polskim przedsiębiorcom i wszystkim osobom zainteresowanym daną tematyką. W tym roku uczestnicy mogą dowiedzieć się, jakie narzędzia sprzyjają rozwojowi transformacji, cyfryzacji, innowacji oraz zielonej gospodarki w firmie. Cykl rozpoczął się 8 listopada i kontynuowany będzie przez kolejne 5 tygodni, w każdy wtorek i czwartek.

Wszystkie wideokonferencje będzie można obejrzeć pod linkiem: parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Organizatorami tegorocznego cyklu wideokonferencji #IdeaRozwojuBiznesu są Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje o cyklu wideokonferencji wraz z kolejnymi tematami spotkań „Idea Rozwoju Twojego Biznesu” można znaleźć na stronie PARP.

idearozwoju_i_ministerstwo

Pliki do pobrania

Opublikowano: 22.11.2022 16:49
Poprawiono: 22.11.2022 16:32
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: