Pomiń nawigację

1 grudnia 2022 r.

Raport z rynku pracy PARP: bezrobocie w Polsce wciąż sukcesywnie w dół – czwarty miesiąc z rzędu

Jak podaje GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego na polskim rynku pracy we wrześniu 2022 r. wyniosła 5,1%, co potwierdza wyraźny od początku roku trend spadku wskaźnika. Maleje też liczba Polaków zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby bezrobotne. Jak jeszcze wygląda sytuacja na rynku pracy – o tym w najnowszym, październikowym raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje”.

Stopa bezrobocia znów niska

Jak podał GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce we wrześniu 2022 r. wyniosła 5,1%. W porównaniu z sierpniem bieżącego roku oznacza to spadek o 0,1 p.p., z kolei odnosząc ten wynik do września 2021 r., bezrobocie było niższe o 0,5 p.p. Wskaźnik ten od czterech miesięcy pozostaje na poziomie niższym, niż obserwowano w czwartym kwartale poprzedniego roku.

Stopa bezrobocia w analizowanym okresie spadła w ośmiu województwach, a wzrosła w dwóch. Zależnie od regionu wahała się od 2,8 do 8,7%. Najwyższym bezrobociem charakteryzowały się województwa: podkarpackie (8,7%), warmińsko-mazurskie (8,2%) i lubelskie (7,8%). Najlepiej zaś sytuacja wyglądała w Wielkopolsce (2,8%), Śląskiem (3,8%) oraz Lubuskiem i Mazowieckiem (po 4,2%). W skali roku spadek stopy bezrobocia odnotowano w trzynastu województwach, a najbardziej w lubuskim oraz pomorskim (o 1,0 p.p. w każdym).

Mniej bezrobotnych w urzędach pracy

W urzędach pracy z końcem września 2022 r, zarejestrowanych pozostawało 801,7 tys. bezrobotnych, o 5,3 tys. (0,7%) mniej niż miesiąc wcześniej i o 133,0 tys. (14,2%) mniej niż we wrześniu 2021 r. Jednocześnie w tym miesiącu do urzędów pracy zgłoszono 99,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (o 0,8 tys. ofert więcej niż w sierpniu 2022 r. i o 24,7 tys. mniej r/r). Najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w województwach: mazowieckim, śląskim i dolnośląskim; najmniej – w podlaskim, opolskim i świętokrzyskim. Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2022 r. wyniosło 6687,81 zł, co w porównaniu z sierpniem 2022 r. oznacza wzrost o 1,6%, a w ujęciu rocznym –  wzrost o 14,5%.

Stałe bezrobocie w Unii Europejskiej

Jak wynika z danych Eurostatu za sierpień 2022 r., stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 wyniosła 6,0%, a dla strefy euro (UE-19) – 6,6%. Wskaźniki te w ujęciu m/m pozostają bez zmian. Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey, w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce ponownie wyniosła 2,6%, uzyskując tym samym wynik zaraz za przodującymi w zestawieniu Czechami (2,4%). Najwyższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego zarejestrowano w Hiszpanii (12,4%), Grecji (12,2%) i na Cyprze (8,6%).

Polacy zmieniają pracę

Według badania „Monitor rynku pracy” przeprowadzonego na zlecenie instytutu badawczego Randstad w III kwartale 2022 r., w ciągu 6 miesięcy poprzedzających badanie co piąty Polak zmienił miejsce zatrudnienia. Najczęściej dotyczyło to osób zatrudnionych w sektorze edukacji (23%), finansach i ubezpieczeniach oraz transporcie i logistyce (po 19%). Głównymi motywacjami do podjęcia tego kroku okazały się: wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy oraz chęć rozwoju zawodowego. Średni czas poszukiwania pracy w III kw. 2022 r. wyniósł 2,4 miesiąca. W II kw. było to 2,7 miesiąca.

Ukraińcy na rynku pracy w Polsce a w Niemczech

EWL wspólnie ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego udostępniło wyniki badania socjologicznego „Uchodźcy z Ukrainy. Aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech”. Jak wynika z przedstawionego raportu, pracujący w Polsce uchodźcy zarabiają średnio 541 euro netto miesięcznie, podczas gdy w Niemczech przeciętne wynagrodzenie sięga 1467 euro. Mimo różnicy zarobków uchodźcy z Ukrainy najchętniej przyjeżdżają do Polski. Spowodowane jest to m.in. postrzeganiem Polski jako największego kraju sąsiadującego z Ukrainą na zachodzie (29% wskazań), odczuwaną bliskością kulturową (26%) i językową (24%), przynależnością kraju do NATO (24%) oraz znajomościami (22%). Z kolei pracujący w Niemczech najczęściej wskazywali, że jest to ich zdaniem najbardziej rozwinięty kraj UE (27%).

W obu krajach objętych badaniem wśród pracujących dorosłych uchodźców wyraźnie dominują kobiety (93,4% w Polsce i 95,2% w Niemczech). Największą grupę uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce i Niemczech stanowią osoby w przedziale wiekowym 36-45 lat.

Pełna wersja raportu zawierającego najnowsze dane z rynku oraz badań znajduje się na stronie.

________________________________________________________________________________

O raporcie

Raport przygotowany przez PARP przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. To cykliczna comiesięczna publikacja, którą Agencja przygotowuje na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji koordynującej działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Omawiany raport dotyczy okresu sprawozdawczego od 30 września do 28 października 2022 r.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 01.12.2022 14:40
Poprawiono: 01.12.2022 13:40
Modyfikujący: 
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: