Pomiń nawigację

21 grudnia 2022 r.

1,4 mld euro na wsparcie regionu Polski Wschodniej

Do 2027 roku mikro-, małe i średnie firmy, samorządy, pomysłodawcy tworzący startupy, ośrodki innowacji jak np. parki naukowo technologiczne, inkubatory technologiczne z terenu wschodnich województw polski, będą mogły skorzystać z licznych programów wsparcia realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to oferta skrojona specjalnie na potrzeby występujące w regionie. Dofinansowania przysłużą się rozwojowi przedsiębiorczości, nowych technologii, rozwiązań korzystnych dla środowiska czy turystyki.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) jest kontynuacją unijnego wsparcia skierowanego dla regionu Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Zorientowany jest na przedsiębiorstwa funkcjonujące w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz części mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i powiatów przyległych). Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz zapewnienie wyższej jakości życia w tej części kraju.

Wnioskodawcy za pośrednictwem PARP będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w czterech obszarach, odpowiadających na wyzwania występujące na terenie Polski Wschodniej:

  • rozwoju innowacji i przedsiębiorczości,
  • zielonej transformacji,
  • turystyki (wsparcie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego),
  • sieci transportowych (wsparcie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego).

Konkursy w ramach FEPW

Platformy startowe dla nowych pomysłów” – zorientowany na kompleksowe wsparcie start-upów i innowacyjnych rozwiązań na różnym etapie rozwoju, w tym testowanie i weryfikowanie początkowych pomysłów, aż do przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego. Bardziej zaawansowane start-upy uzyskają także pomoc w rozwoju działalności.

Wsparcie procesów wzorniczych w MŚP” – jego celem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Dofinansowanie umożliwi przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej opartej na procesie projektowania wzorniczego, pozwalającej na wprowadzenie innowacji, a także wdrożenie idei ekoprojektowania. Dzięki programowi młode firmy uzyskają możliwość tworzenia produktów ściśle dostosowanych do potrzeb odbiorców oraz innowacyjnego marketingu i promocji marki, zwiększając tym samym szansę na odniesienie sukcesu rynkowego.

Zrównoważona mobilność miejska” – działania konkursu zorientowane będą na zrównoważoną mobilność miejską, w tym budowę i rozbudowę zintegrowanych sieci transportu miejskiego oraz digitalizację systemu mobilności w miastach. Celem programu jest także wzmocnienie rozwoju zrównoważonego, inteligentnego, multimodalnego transportu oraz jego integracja z siecią TEN-T.

Instrument w zakresie infrastruktury drogowej” – pomoc obejmować będzie stworzenie ponadregionalnej infrastruktury drogowej, zwłaszcza inwestycji w integrację regionalnych i krajowych układów komunikacyjnych, w tym także stworzenie infrastruktury ładowania samochodów zeroemisyjnych.

Instrument w zakresie produktów turystycznych" – głównym zadaniem realizowanym w tym obszarze będzie modernizacja lub budowa obiektów stanowiących element zintegrowanego produktu turystycznego oraz infrastruktury ułatwiającej dostęp do obiektów turystycznych. Na pomoc będą mogły liczyć zwłaszcza produkty turystyczne o oddziaływaniu ponadregionalnym, a przede wszystkim te, które przechodzą przez granice województw (tzw. wewnętrzne peryferia) i łączą minimum dwa z nich.

Nowe obszary objęte programem FEPW

Program FEPW na lata 2021-2027 to nie tylko kontynuacja poprzednich strategii rozwoju przedsiębiorczości, lecz także zupełnie nowe priorytety i wsparcie niedostępne dotąd w regionie Polski Wschodniej. Nowymi programami dostępnymi dla firm będą:

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” – program obejmować będzie konkursy w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w polskich firmach. Rozwój w tym aspekcie przyspieszy proces transformacji firm w kierunku Przemysłu 4.0, co ma skutkować budową długookresowej przewagi konkurencyjnej z uwzględnieniem trendów globalnych. Działaniami objętymi wsparciem będą m.in. przeprowadzenie w firmie audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych oraz wdrożenie rozwiązań zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej, w tym przeszkolenie/przekwalifikowanie pracowników do obsługi nowych procesów.

Transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)” – program ukierunkowany będzie m.in. na eliminowanie luki kompetencyjnej oraz wyzwań dotyczących finansowania rozwoju i wdrażania rozwiązań GOZ. Obejmie on m.in. doradztwo – w tym audyt i analizę potrzeb oraz potencjału w zakresie możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań czy stworzenie mapy zielonej transformacji – oraz wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego, np. zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych, zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, szkolenia czy przekwalifikowanie pracowników.

Badanie przeprowadzone w 2020 na zlecenie Dassault Systèmes wykazało, że wśród 105 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce aż 6 na 10 firm jest obecnie w trakcie wdrażania różnych rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej. Znamy też opracowania, które dowodzą, że organizacje nie bojące się wprowadzać cyfrowych rozwiązań, mają większą szansę na rozwój oraz zyskanie przewagi na poziomie organizacyjnym. Firmy, które wdrażają nowości technologiczne, szybko obserwują korzyści, które jeszcze bardziej widoczne są w dłuższej perspektywie. Automatyzacja procesów biznesowych dzieje się coraz częściej i coraz lepiej znane są korzyści, wynikające z takich usprawnień. Trend jest wyraźny, niemniej wciąż wymaga sprzyjających okoliczności, by zaistniał w polskich firmach.

  • Z Programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020 przekazaliśmy ponad 7 mld zł dofinansowania dla prawie 3200 projektów. Województwa makroregionupozostają jednak wciąż na niższym poziomie rozwoju gospodarczego w porównaniu zpozostałymi polskimi regionami, mimo obserwowanej w 2020 roku, w wybranych regionach Polski Wschodniej, wyższej od średniej krajowej dynamiki wzrostu PKB. Dlatego przedsiębiorcy z obszaru Polski Wschodniej będą mogli liczyć na wsparcie oferowane w ramach dedykowanego dla nich programu – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Na pomoc w rozwoju będą mogły wciąż liczyć startupy. Nowością będą konkursy w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w polskich firmach. Wśród założeń FEPW znalazło się przeprowadzenie procesu transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli dokonać transformacji modeli biznesowych w kierunku GOZ. PARP z wielką nadzieją obserwować będzie efekty wsparcia, jakie już wkrótce udzielać będzie firmom w tym zakresie dzięki nowym środkom unijnym. Ogłoszenia pierwszych konkursów w programie planowane są na I kw. 2023 r.– mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pierwsze nabory do konkursów w ramach FEPW 2021-2027 są planowane w 2023 roku. 

Więcej informacji o Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej znajduje się na stronie PARP.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 21.12.2022 10:00
Poprawiono: 22.12.2022 11:05
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: