Pomiń nawigację

26 maja 2023 r.

Zazielenienie przedsiębiorstw. Wdrażaj zrównoważone rozwiązania ze wsparciem unijnym

Planujesz prośrodowiskowe inwestycje w firmie? Dowiedz się, czy przysługuje Ci dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym to główny cel stojący za modułem zazielenienie przedsiębiorstw, dostępnym dla wnioskodawców konkursu „Ścieżka SMART”, finansowanego z program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Właśnie trwa drugi nabór wniosków.

Firmy nie unikną już konieczności dostosowywania biznesu do współczesnych wyzwań klimatycznych i związanych z nimi regulacji prawnych. Wprowadzenie zmian w zakresie wpływu działalności na środowisko naturalne służy nie tylko samemu środowisku, ale i wyróżnia firmę na rynku, zmniejsza koszty prowadzenia działalności oraz oddziałuje na jakość świadczonych usług. Z tego właśnie powodu na popularności wciąż zyskuje tzw. gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna (ang. circular economy). To model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Kreuje ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji. Takie działanie pomaga tworzyć zrównoważoną, niskoemisyjną i konkurencyjną gospodarkę wdrażającą idee ekoprojektowania oraz koncepcji 6R.

Zasada 6R może stanowić inspirację dla firm w zakresie działań i innowacji, które mogą zmniejszyć jej negatywny ślad środowiskowy. Koncepcja ta opiera się na zasadach:

 • refuse (odmów) – nie kupuj tego, co przyczynia się do zwiększania ilości odpadów;
 • reduce (ogranicz) – zmniejsz liczbę używanych rzeczy i zrewiduj listę tych, które uważasz za konieczność;
 • reuse (użyj ponownie) – nie wyrzucaj zbyt szybko, wymieniaj się i przekazuj niepotrzebne rzeczy komuś, kto może ich potrzebować;
 • repair lub recover (napraw) – staraj się uratować przedmiot, jeśli zniszczenia nie są wielkie;
 • recycle (oddaj do recyklingu) – segreguj odpady i przyczyniaj się do przetwarzania surowców wtórnych np. szklanych butelek;
 • rot (kompostuj) – kompostuj i nie marnuj jedzenia.

Rozwiń firmę ze „Ścieżką SMART”

Od 10 maja trwa druga tura przyjmowania wniosków w konkursie „Ścieżka SMART”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów. Łącznie w trwającym i nadchodzących naborach na polskich przedsiębiorców czeka jeszcze ponad 2,2 miliarda złotych, z 890 milionami złotych przewidzianymi w obecnej turze.

Moduł konkursowy – zazielenienie przedsiębiorstw

„Ścieżka SMART” opiera się na realizacji projektów modułowych. Wnioskodawca wybiera jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

Moduł zazielenienie ma na celu transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Dofinansowanie działań inwestycyjnych i doradczych w tym module ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniać w niej aspekty środowiskowe i model cyrkularny. Ponadto pomaga zaplanować i zrealizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa w bardziej zrównoważonym modelu: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów (np. w zakresie ponownego wykorzystania odpadów oraz zastępowania bądź redukcji substancji szkodliwych). Inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych wykazanych w konkretnych wartościach liczbowych – jak różnica pomiędzy stanem przed realizacją projektu oraz po jego zakończeniu. Wdrażane rozwiązania muszą być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

Działania zaplanowane przez przedsiębiorcę w module zazielenienie muszą prowadzić co najmniej do jednego z poniższych efektów:

 • lepszej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie;
 • zwiększenia efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych;
 • zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku prowadzonej działalności przemysłowej lub usługowej;
 • wprowadzenia bardziej wydajnej gospodarki materiałowej;
 • wytworzenia produktów w filozofii zero waste.

Moduł obejmuje, oprócz dofinansowania wydatków inwestycyjnych, również wsparcie w zakresie usług doradczych dotyczących ekoprojektowania, weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification, ETV), przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia (Life-Cycle Assessment, LCA), oceny śladu środowiskowego produktu (Product Environmental Footprint, PEF) lub wdrożenia płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw.

Wydatki objęte dofinansowaniem

W celu realizacji działań, które zakończą się jednym z wymienionych powyżej efektów środowiskowych, można pozyskać dofinansowanie na pokrycie następujących wydatków:

 • zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • koszty LCA[1] oraz PEF[2].

Maksymalna wysokość dofinansowania:

 • 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej);
 • 50% wydatków obejmujących usługi doradcze, w tym wspierających innowacyjność;
 • 80% wydatków związanych z ochroną środowiska.

Obecny nabór trwa do 30 czerwca 2023 roku.

Ogłoszenie kolejnego naboru wniosków w ramach „Ścieżki SMART”, za pośrednictwem PARP, planowane jest na  6 czerwca 2023 roku – nabór dla MŚP, obejmujący projekty na rzecz dostępności. Nabór wniosków skierowany do konsorcjów MŚP będzie ogłoszony w październiku 2023 roku.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie programu „Ścieżka SMART”.

[1] Ocena Cyklu Życia jest techniką, która służy do zbadania aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów w całym okresie życia wyrobu począwszy od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów
naturalnych przez produkcję, użytkowanie, aż do ostatecznej likwidacji.

[2] Ocena Śladu Środowiskowego Produktu jest ogólną metodą mającą na celu pomiar potencjalnego oddziaływania produktu na środowisko w całym cyklu życia oraz informowanie o nim, określoną w załączniku I do Zalecenia Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 26.05.2023 12:35
Poprawiono: 26.05.2023 11:39
Modyfikujący: marek_rzewuski
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: