Pomiń nawigację

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw nr ref.: MS/S/DIP/05/23

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych

Wykonywanie zadań:

 • obsługa administracyjna departamentu, w tym w szczególności przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji kierowanej do departamentu oraz nadawanie korespondencji do wnioskodawców, beneficjentów i innych podmiotów współpracujących;
 • uczestnictwo w pracach Komisji Oceny Projektów powoływanych w celu przeprowadzenia oceny wniosków o dofinansowanie dotyczących działań realizowanych przez DIP;
 • uczestnictwo w obsłudze procesu zawierania umów dotyczących działań realizowanych przez DIP;
 • uczestnictwo w procesie weryfikacji i zatwierdzania zmian zgłaszanych przez beneficjentów do umów projektów, w tym w okresie trwałości;
 • organizacja i obsługa spotkań;
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentów.

Sekcja Kontraktowania

Wykonywanie zadań związanych z procesem kontraktowania,
w szczególności:

 • udział w pracach Komisji Oceny Projektów,
 • udział w procesie aktualizacji dokumentów programowych,
 • opracowywanie propozycji procedur obsługi procesu kontraktowania w zakresie przewidzianym dla PARP/Departamentu oraz proponowanie ich aktualizacji,
 • realizacja zadań wynikająca z procedur dotyczących procesu kontraktowania w zakresie przewidzianym dla PARP/Departamentu,
 • weryfikacja dokumentów na etapie procesu zawierania umów
  z wnioskodawcami,
 • obsługa baz danych i innych narzędzi informatycznych udostępnionych pracownikowi, w tym analiza danych,
 • przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących złożonych wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowywanie prezentacji na temat projektów wybranych
  do dofinansowania;

Sekcja Wdrażania

Wykonywanie zadań związanych z procesem wdrażania, w szczególności:

 • udział w procesie przyjmowania i rozliczania wniosków
  o płatność, monitorowania realizacji projektów i rozwiązywania umów o dofinansowanie,
 • udział w procesie rozpatrywania odwołań beneficjentów od wyniku weryfikacji wniosków o wprowadzenie zmian do umów/wniosków o płatność/rozwiązania umów,
 • przygotowywanie korespondencji z beneficjentami,
 • uczestnictwo w procesie wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie, niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania,
 • udział w przygotowywaniu lub aktualizacji dokumentów i procedur związanych z realizacją zadań departamentu,
 • przygotowywanie danych i informacji do sprawozdań, raportów i analiz,
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych,
 • przygotowywanie danych, dokumentów i informacji do jednostek zewnętrznych.

Wymagania:

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie min średnie lub w trakcie studiów,
 • minimum 2,5 roku doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • znajomość narzędzi biurowych MS Office Office (ze szczególnym uwzględnieniem programów Word i Excel),
 • wiedza w zakresie wdrażania/rozliczania programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie wyższe (licencjat lub magisterskie) - preferowany profil: ekonomiczny, prawny, administracyjny,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania programów pomocowych,
 • znajomość zagadnień merytorycznych:
  • podstawowych zagadnień w zakresie prawa gospodarczego, finansów publicznych,
  • uregulowań prawnych w zakresie finansów i rachunkowości.
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • obsługa klienta,
 • obsługa systemów eDOK, SL.

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Termin zgłoszeń: do 15.06.2023 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 26.05.2023 14:04
Poprawiono: 26.05.2023 14:15
Modyfikujący: malgorzata_mariani
Udostępniający: malgorzata_mariani
Autor dokumentów: