Pomiń nawigację

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Zastępca Dyrektora w Departamencie Finansowo-Księgowym nr ref.:ZD/DFK/06/23

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
  • Sekcją Postępowań Egzekucyjnych i Zwrotów;
  • Sekcją Pomocy Technicznej;
 • odpowiedzialność za gospodarkę finansową;
 • nadzór nad realizacją zadań związanych z tworzeniem i monitoringiem planu finansowego oraz zarządzaniem środkami finansowymi, w tym w szczególności:
  • opracowanie projektów planów finansowych Agencji oraz projektów ich zmian ( w tym także w układzie zadaniowym), a także ustalanie limitów zaciągania zobowiązań i wydatków;
  • prowadzenie comiesięcznego monitoringu i bieżącej analizy wykonywania zatwierdzonych planów finansowych Agencji oraz w oparciu o ewidencję księgową, sporządzanie sprawozdania z realizacji tych planów (w tym także w układzie zadaniowym);
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych;
  • sporządzanie sprawozdań o charakterze finansowym wynikających z przepisów prawa i umów zawartych pomiędzy PARP, a instytucjami finansującymi;
  • zarządzanie środkami pieniężnymi Agencji;
  • monitorowanie stanu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Agencji, obsługa spraw zajęć rachunków Agencji dokonywanych przez organy egzekucyjne, sprawy związane z obsługą rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków i lokowania wolnych środków;
  • przyjmowanie gwarancji, weksli, oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz prowadzenie rejestru tych zabezpieczeń;
  • zarządzanie należnościami Agencji;
  • wykonywanie obowiązków Agencji w sprawach podatkowych;
  • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji, dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym;
  • obsługa spraw zajęć wierzytelności beneficjentów i innych kontrahentów wobec Agencji;
  • przeprowadzanie kontroli wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem zgodności z limitami zaciągania zobowiązań oraz planem finansowym;
  • akceptowanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych;
  • prezentowanie danych finansowych Zarządowi oraz instytucjom zewnętrznym;
  • ścisła współpraca z Ministerstwami;
  • osobisty udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej PARP;
  • podpisywanie umów z kontrahentami.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie finansów, rachunkowości lub ekonomii;
 • doświadczenie: minimum 10 lat pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków i odpowiedzialności /stanowisku kierowniczym w księgowości lub finansach w spółkach prawa handlowego lub jednostkach sektora finansów publicznych;
 • doświadczenie w tworzeniu i monitorowaniu wykonania planu finansowego: minimum 3 lata.
 • gruntowna wiedza z obszaru:
  • zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej;
  • planowania i budżetowania w jednostkach sektora publicznego;
  • przepisów prawa podatkowego;
  • rozliczania projektów finansowanych ze środków UE;
 • biegła znajomość ustawy o finansach publicznych; o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • biegła znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym;
 • dobra znajomość ustawy o rachunkowości;
 • dobra znajomość przepisów podatkowych z zakresu VAT, CIT;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • brak orzeczenia o zakazie pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • podstawowa znajomość prawa zamówień publicznych;
 • doświadczenie zawodowe w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE lub z innych środków pomocowych;
 • umiejętność pracy w systemach informatycznych.

Termin zgłoszeń: do 16.06.2023 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 06.06.2023 16:28
Poprawiono: 06.06.2023 16:28
Modyfikujący: 
Udostępniający: Anna Kazubek
Autor dokumentów: Anna Kazubek