Pomiń nawigację

28 listopada 2023 r.

Rozwój mobilności Polski Wschodniej – sprawdź dostępne wsparcie w ramach Funduszy Europejskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza miasta z makroregionu Polski Wschodniej do składania wniosków o dofinansowanie dla projektów z sektora mobilności miejskiej. „Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny” oraz „Zrównoważona mobilność miejska – nabór niekonkurencyjny” to dwa konkursy, które mają tożsamy cel. Ich realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie mobilności, ograniczenie zanieczyszczeń oraz promowanie zrównoważonych form transportu. Termin na zgłoszenia mija odpowiednio 12 grudnia br. oraz 18 grudnia 2025 r. Nabory finansowane są w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).

Nabór konkurencyjny

Tylko do 12 grudnia br. jest dostępny nabór w ramach pierwszego konkursu: „Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny” finansowany w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, oferuje miastom z makroregionu Polski Wschodniej możliwość rozwoju projektów z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej.

Konkurs promuje odpowiedzialny rozwój, który staje się coraz ważniejszym aspektem, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne i zrównoważone praktyki.

Wsparte zostaną kompleksowe i zintegrowane projekty, realizowane w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, obejmujące m.in. takie zadania jak:

  • zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym);
  • budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, w tym: w zakresie infrastruktury transportu (np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania wodoru, linie i pętle tramwajowe lub trolejbusowe, pętle autobusowe, dworce intermodalne, strefy czystego transportu) oraz inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego lub komunikacji zbiorowej, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności w centrach miast (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów; ciągi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki, sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych, dedykowane pasy ruchu dla komunikacji zbiorowej);
  • digitalizacja systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (np. ITS, wspólne bilety, informacja i planowanie podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”, system parkingowy, strefy czystego transportu). 

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego miast z Polski Wschodniej z przedziału 50–100 tys. mieszkańców, jak Chełm, Łomża, Przemyśl, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk czy Siedlce. Ich pełna lista dostępna jest na stronie PARP. 

Wartość dofinansowania PARP wyniesie do 85% wartości realizowanego projektu.

PARP zaprasza po więcej informacji oraz do składania wniosków przez stronę PARP.

Nabór niekonkurencyjny

Drugi konkurs, „Zrównoważona mobilność miejska – nabór niekonkurencyjny” w ramach FEPW, również ma za zadanie podnosić poziom życia w miastach z regionu Polski Wschodniej poprzez rozwój mobilności miejskiej. Cele naboru oraz inwestycje, jakie można realizować, są tożsame z pierwszym konkursem. Główną różnicą jest to, że w naborze niekonkurencyjnym środki są przydzielane aż do wyczerpania puli, natomiast w naborze konkurencyjnym dostępna pula środków jest rozdzielana między najlepsze projekty. Termin na składanie wniosków upływa 18 grudnia 2025 r.

Projekt z naborem niekonkurencyjnym obejmuje miasta makroregionu Polski Wschodniej, z liczbą mieszkańców przekraczającą 100 tys. Są to m.in.: Lublin, Białystok, Rzeszów, Kielce, Olsztyn czy Radom. Pełna lista miast jest dostępna na stronie PARP.  Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.

Mniejsza emisja zanieczyszczeń, hałasu i szybsze przemieszczanie się po mieście i terenach podmiejskich. To największe zmiany dla mieszkańców, do jakich prowadzi realizacja dwóch projektów o nazwie „Zrównoważona mobilność miejska”. Stawiamy na rozwój transportu w miastach Polski Wschodniej, które wskutek migracji ludności do większych ośrodków utraciły  na znaczeniu i funkcjach społeczno-gospodarczych.

PARP zaprasza po więcej informacji na stronę PARP.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to program finansowania, którego celem jest wspieranie rozwoju i wzrostu gospodarczego wschodnich regionów Polski. Dzięki wsparciu regiony te mają możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności, poprawienia jakości życia mieszkańców oraz przyciągnięcia inwestycji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Z programu skorzysta 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego, tzw. region statystyczny mazowiecki regionalny (bez Warszawy i dziewięć otaczających ją powiatów).

Więcej informacji o programie FEPW znajduje się na stronie internetowej.

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 28.11.2023 14:20
Poprawiono: 29.11.2023 10:26
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: