Pomiń nawigację

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów nr ref.: S/SS/GS/DRS/02/24

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

Realizacja zadań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki 2021-2027, Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom: działanie 02.28 Startup Booster Poland, działanie 02.27 Laboratorium Innowatora, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 2.5 Poland Prize,  innych programów finansowanych ze środków UE oraz budżetu krajowego.

 • prowadzenie od strony merytorycznej i finansowej wyznaczonych umów zawartych z beneficjentami,
 • weryfikacja i zatwierdzanie zmian do umów o dofinansowanie i sporządzanie aneksów i zmian do umów, przygotowanie wypowiedzeń umów,
 • weryfikacja wniosków o płatność, prowadzenie rozliczenia projektu, kontrola merytoryczna sprawozdań beneficjentów,
 • kontrola merytoryczna dokumentacji projektowej beneficjenta,
 • weryfikacja raportów z kontroli,
 • opracowywanie, opiniowanie i aktualizacja dokumentów wdrożeniowych, dokumentów i wytycznych do programów, oraz procedur w zakresie realizacji umów z beneficjentami, w tym rozliczania projektów,
 • obsługa systemów informatycznych;

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku - 2 lata dla specjalisty, 3 lata dla starszego specjalisty, 4 lata dla głównego specjalisty;
 • znajomość aktów prawnych i dokumentów programowych związanych z finansowaniem projektów finansowanych ze środków publicznych, w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce;
 • bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office;
 • umiejętność współpracy w zespole oraz szybkiego uczenia się;
 • zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • znajomość ekosystemu startupowego;
 • wykształcenie na kierunkach obejmujących prawo, zarządzanie i ekonomię;
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub jednostce wspierającej rozwój przedsiębiorczości;
 • znajomości podstawowych zagadnień w zakresie prawa gospodarczego, finansów publicznych, uregulowań prawnych w zakresie finansów i rachunkowości, pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych;
 • doświadczenie w realizacji projektów doradczych dla przedsiębiorstw.

Termin zgłoszeń: do 16.02.2024 r.

Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Opublikowano: 02.02.2024 10:38
Poprawiono: 02.02.2024 10:38
Modyfikujący: malgorzata_mariani
Udostępniający: malgorzata_mariani
Autor dokumentów: