Pomiń nawigację

6 lutego 2024 r.

Skrócenie czasu podróży, mniejsze zanieczyszczenia powietrza czy większa dostępność. Zakończono inwestycje transportu miejskiego w Lublinie

W Lublinie w 2023 r. zakończyła się realizacja kolejnych  projektów  z sektora zrównoważonego transportu miejskiego, które pozwolą m.in. zwiększyć konkurencyjność transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego, poprawić jego efektywność i dostępność, a także zwiększyć mobilność mieszkańców i ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Łączna całkowita wartość projektów wyniosła ponad 573 mln zł, z czego 85% wydatków kwalifikowanych sfinansowano z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

Rozwój transportu publicznego powinien obecnie stanowić priorytet dla władz samorządowych. Projekty, które zostały zrealizowane w Lublinie odpowiadają na główne wyzwania jakie stoją przed nowoczesnymi miastami – rozszerzają zakres połączeń, gwarantują większą mobilność mieszkańców, redukują zanieczyszczenia czy hałas, a także skracają czas podróży. W PARP wspieraliśmy takie inwestycje, co było możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – wyjaśnia Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Większa mobilność mieszkańców

 Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” – to jedna z zakończonych inwestycji. Była kontynuacją działań zrealizowanych we wcześniejszych latach, mających na celu poprawę warunków korzystania z komunikacji zbiorowej w Lublinie.

Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2017 r. i został zakończony 31 grudnia 2023 r. W tym czasie zrealizowano m.in. przebudowę lub budowę niezbędnej infrastruktury drogowej (skrzyżowań, buspasów, wiaduktów itp.); budowę trakcji trolejbusowej; rozbudowę systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych inwestycją; zakup taboru do obsługi trakcji trolejbusowej i linii autobusowej (łącznie 21 sztuk) czy rozbudowę infrastruktury pieszo-rowerowej.

Działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu są odczuwalne dla mieszkańców – skróciły czas podróży komunikacją miejską, poprawiły jej komfort oraz bezpieczeństwo ruchu w mieście. Co więcej, zakup ekologicznego taboru wpłynął na redukcję zanieczyszczeń i hałasu poprawiając jakość życia mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Rozbudowa skrzyżowań przyczyniła się do rozładowania zatorów komunikacyjnych i upłynnienia ruchu między innymi na obszarze ważnego węzła komunikacyjnego miasta, tj. ronda Lubelskiego Lipca’80 i usprawniła połączenie komunikacji zbiorowej między wschodnimi i południowo-wschodnimi dzielnicami miasta, a także poprawiła połączenie ze stacją kolejową Lublin Północ oraz ze Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym dla LOF.  

Uwzględniono lepsze wykorzystanie systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez przystosowanie taboru, tj. niska podłoga na całej długości pojazdu, wyposażenie w tzw. „przyklęk”, przyciski oznaczone dodatkowo w alfabecie Braille’a, zastosowano informację głosową.

Wartość zrealizowanego projektu wyniosła ponad 218 mln zł, z czego ponad 201,6 mln zł to wydatki kwalifikowane. Dofinansowanie POPW wyniosło niemalże 171,4 mln zł (85% wydatków kwalifikowanych).

Skrócenie czasu podróży

Druga z inwestycji to „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”.

W ramach projektu zrealizowano m.in. przebudowę infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego, rozbudowę systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych przedsięwzięciem, zaprojektowanie, budowę i wdrożenie nowego systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej „Lubika” czy zakup 45 sztuk niskoemisyjnego taboru, w tym 10 trolejbusów, 20 autobusów elektrycznych oraz 14 autobusów z silnikami spalinowymi i jedenautobus zasilany wodorem.

Ponadto w ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano w 250 pojazdach komunikacji miejskiej urządzenia do neutralizacji bakterii, grzybów i wirusów, w tym SARS-COV-2, zakupiono 2 samochody elektryczne ze specjalistycznym wyposażeniem do napraw i obsługi urządzeń systemu biletu elektronicznego.

Efektem działań jest znaczne skrócenie czasu podróży pomiędzy Lublinem a sąsiadującymi gminami ościennymi. Co więcej, wzrosła mobilność mieszkańców, zredukowano zanieczyszczenie powietrza oraz poziom hałasu i korków w mieście.

Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2023 r. Jego wartość wyniosła ponad 193,6 mln zł, z czego wydatki kwalifikowalne prawie 163 mln zł, a dofinansowanie prawie 138,5 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Wzrost atrakcyjności transportu miejskiego

Stworzenie rozwiązań mających na celu zwiększenie konkurencyjności transportu niskoemisyjnego i rowerowego w stosunku do transportu indywidualnego – to główny cel trzeciego z zakończonych projektów o nazwie „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”. Jego realizacja odbywała się w Lublinie od 2 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2023 r.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. przebudowę ulic, trakcji trolejbusowej, zakup taboru, wykonanie systemu dynamicznej informacji przystankowej, budowę chodników, zatok autobusowych oraz budowę oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Ponadto zakupiono 12 sztuk taboru wraz z ładowarkami.

Zrealizowane zadania usprawniły połączenie pieszo-rowerowe między centralnymi dzielnicami miasta. Podjęte w ramach projektu działania mają pozytywny wpływ na rozwijanie tzw. łańcuchów ekomobilności. Realizacja projektu zwiększy także atrakcyjność transportu publicznego i jego dostępność. Co więcej, przebudowa infrastruktury miała na celu poprawę bezpieczeństwa i wprowadzenie dodatkowych rozwiązań ułatwiających możliwość poruszania się dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość zrealizowanego projektu wyniosła prawie 161,9 mln zł, z czego prawie 149,1 mln zł to wydatki kwalifikowane. Dofinansowanie POPW wyniosło niemalże 126,4 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Zrównoważona mobilność miejska w ramach FEPW

Jeśli chodzi o nadchodzące możliwości uzyskania dofinansowania na podobne inwestycje, to samorządy mogą obecnie liczyć na wsparcie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW).

PARP uruchomił już pierwsze konkursy, i wkrótce ogłosi kolejny, które mają wesprzeć innowacyjność i zwiększyć konkurencyjność polskich miast w zakresie mobilności miejskiej. „Zrównoważona mobilność miejska” to działanie, w którym uczestnicy będą zachęcani do przedstawienia kompleksowych projektów dotyczących ekologicznych, zintegrowanych systemów transportu miejskiego, obejmujących zarówno transport miejski, jak i aktywne formy mobilności.

 

Pliki do pobrania

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 06.02.2024 16:25
Poprawiono: 06.02.2024 15:30
Modyfikujący: katarzyna_mikstacka
Udostępniający: katarzyna_mikstacka
Autor dokumentów: