Pomiń nawigację

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Cel finansowania:

Rozwój i wprowadzenie na rynki zagraniczne produktów i usług oferowanych przez Krajowe Klastry Kluczowe i ich członków

 • 13 marca 2020

  Ogłoszenie konkursu

 • 15 kwietnia 2020

  Start składania wniosków

 • 30 września 2020

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

8 000 000 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

500 000 - 10 000 000 zł

Wkład własny

minimum 20%

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Zagranica

Dla kogo

Koordynatorzy i członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych

Nabór został zakończony

Ogłoszenie nowego konkursu: styczeń 2019

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych jest sfinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

W przypadku koordynatora klastra realizującego projekt:

 • koszty administracyjne i wynagrodzenie dla personelu biorącego udział w projekcie
 • usługi eksperckie, w tym badania rynkowe, audyty, badania ewaluacyjne
 • usługi na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT
 • marketing
 • zarządzanie zapleczem klastra, organizację programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia, dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej

 

W przypadku członków klastra biorącego udział w projekcie:

 • usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych
 • udział w misjach gospodarczych
 • udział w targach w charakterze wystawcy
 • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej
 • promocję marek i produktów

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

8 000 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

10 000 000 zł

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie:

- zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 3 500 000,00 zł

- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 25 000 000,00

 

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Ogłoszenie nowego konkursu: styczeń 2019

Dokumenty

FAQ

W ramach projektu można zaplanować udział członków klastra w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach odbywających się w Polsce. W ramach tego działania kwalifikowalnymi kosztami będą koszty transportu, ubezpieczeń osób i eksponatów , rezerwacja miejsca wystawowego, organizacja stoiska wystawowego na targach, reklama w mediach targowych, koszty udziału w konferencji i seminariach oraz organizacja pokazów i prezentacji. W ramach projektu nie są kwalifikowalne koszty podróży służbowych realizowanych w ramach Polski, tj. diety, noclegi, przejazdy i dojazdy środkami komunikacji miejscowej i inne niezbędne wydatki.

W ramach projektu nie ma finansowania wystąpienia uczestników klastra w konferencji w roli prelegenta. Kategoria kosztów „Udział w seminariach, kongresach i konferencjach” dotyczy zakupu biletu wstępu, opłaty rejestracyjnej itp. na tego typu wydarzenia.

W ramach poddziałania kosztem kwalifikowalnym jest usługa szkoleniowa, która dotyczy umiędzynarodowienia przedsiębiorcy i która powinna być powiązana z realizacją działań w postaci udziału członka klastra w charakterze wystawcy lub w misji gospodarczej na danym rynku. Tak więc usługa szkoleniowa powinna dotyczyć możliwości i sposobu wejścia członka klastra na dany rynek/rynki których dotyczy projekt.

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych w wyniku dofinansowania kompleksowych usług - uwzględniających zidentyfikowane potrzeby klastrów (wskazane w strategii ich rozwoju) - wspierających wprowadzenie na rynki zagraniczne oferty klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie, co przyczyni się do podniesienia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśniania współpracy w ramach klastra (koordynatora i członków klastra). Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.

Konkurs jest podzielony na 4 rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach: 

 1. dla rundy I – od 15 kwietnia 2020 r. do 28 maja 2020 r.; 
 2. dla rundy II – od 29 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.; 
 3. dla rundy III – od 1 lipca 2020 r. do 30 lipca 2020 r.
 4. dla rundy IV – od 31 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.
  16:00:00).

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2 nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru. Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych:

 1. w województwie mazowieckim przekroczy 150% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;
 2. w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie PARP poinformuje zgodnie z § 15 ust. 2 nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru. 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące kompleksowych usług skierowanych do członków klastra: 

 1. wspomagających internacjonalizację oferty klastra, tj. wspierających dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; 
 2. związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, przy czym koordynator klastra:

 1. zapewnia rozdzielność działalności operacyjnej klastra i działalności w zakresie udzielania pomocy de minimis albo pomocy publicznej członka klastra (za udział w działaniach klastra dofinansowanych w ramach pomocy operacyjnej dla klastrów innowacyjnych pobierana jest opłata odpowiadająca cenom rynkowym lub odzwierciedlająca ich koszty, zgodnie z § 35 ust. 2 rozporządzenia); 
 2. udziela członkom klastra pomocy de minimis albo pomocy publicznej w ramach realizacji projektu, przy czym członek klastra zapewnia wymagany wkład własny niezbędny do otrzymania pomocy; 
 3. nie może ubiegać się o dofinansowanie w zakresie pomocy de minimis przewidzianej dla członka klastra.

Dofinansowanie stanowi: 

 1. pomoc operacyjną dla klastrów innowacyjnych, o której mowa w rozdziale 9 rozporządzenia, udzielaną koordynatorowi klastra; 
 2. pomoc de minimis dla członków klastra, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 w odniesieniu do usług w zakresie internacjonalizacji na pokrycie kosztów, o których mowa w § 42 pkt 6-16 rozporządzenia; 
 3. pomoc publiczną udzielaną członkom klastra na udział MŚP w targach, o której mowa w rozdziale 11 rozporządzenia.

Poniższe warunki dotyczące okresu realizacji projektu muszą być spełnione łącznie: 

 1. realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; 
 2. rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 m-cy od złożenia wniosku o dofinansowanie; 
 3. okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POIR tj. 31 grudnia 2023 r.

Rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjne za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu i uważa się je za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowani.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - wybrane wyniki II edycji badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Raport

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - wybrane wyniki II edycji badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Zobacz
Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Raport podsumowujący II edycję badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Raport

Branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Raport podsumowujący II edycję badań Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Zobacz
Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Raport

Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników

Wyniki i archiwum

Start w konkursie
Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki do umowy

Informacja o składzie KOP
Konkurs 5/2020, runda IV
Start w konkursie (2017 r.)

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Regulamin i załączniki (2015 r.)

Konkurs został anulowany z dniem 31.03.2016 r., w oparciu o §16 ust. 3 Regulaminu konkursu nr 1/2015 w ramach Poddziałania 2.3.3. PO IR

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu (2015 r.)

Konkurs został anulowany z dniem 31.03.2016 r., w oparciu o §16 ust. 3 Regulaminu konkursu nr 1/2015 w ramach Poddziałania 2.3.3. PO IR

Konsultacje społeczne (2014 -2010 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 2.3.3 PO IR Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami. Uwagi można

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki do umowy