Pomiń nawigację
Komunikat

W sekcji wyniki i archiwum publikujemy zaktualizowaną listę rankingową wszystkich projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu FERS.01.03-IP.09-002/23, „Akademia HR” , uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów i uwzględniającą rozstrzygnięcia protestów

Podstawa prawna: art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079)

Akademia HR - oferta dla operatorów

Cel finansowania:

Dofinansowanie wsparcia dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy.

 • 30 czerwca 2023

  Ogłoszenie konkursu

 • 1 sierpnia 2023

  Start składania wniosków

 • 16 sierpnia 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

13 888 889 PLN

Miejsce realizacji projektu

Cała Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Przedsiębiorcy

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu jest dofinansowanie wsparcia dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy.

Szczegółowy opis

Cel konkursu

Celem projektu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom i ich pracownikom w obszarze HR w związku ze zmianami demograficznymi i zmianami zachodzącymi na rynku pracy takimi jak: cyfryzacja, automatyzacja, praca zdalna, starzenie się kadr, wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych, konieczność zapewnienia dostępności, realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi/niepełnosprawnościami.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach których zostaną oni przygotowani do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną z ww. obszarami.

Podstawowym zadaniem Operatorów konkursu będzie udzielanie wsparcia przedsiębiorcom ze środków projektu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
 • przedsiębiorcy;
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 • organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445 oraz z 2022 r. poz. 2666);
 • podmioty, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
 • Analiza autodiagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw związanych z obszarem HR;
 • Pomoc w wyborze z Bazy Usług Rozwojowych (dalej: BUR) usług rozwojowych odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw, zgodnych z Opisem kompetencji kadr w obszarze HR, stanowiącym załącznik do Regulaminu wyboru projektów (dalej: RWP);
 • Refundację kosztów usług rozwojowych zakupionych przez przedsiębiorców za pośrednictwem BUR.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

13 888 889 PLN

Limity dofinansowania projektu:

 • Wsparcie wyniesie do 90% wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 10% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie (odbiorcy wsparcia);
 • Maksymalna wartość projektu wynosi 13 888 889 zł;
 • Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 100 mln zł.

Obejrzyj film z omówieniem szczegółów dofinansowania

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinię

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Osobami prowadzącymi usługę rozwojową są: trenerzy, doradcy, wykładowcy, mentorzy, coachowie oraz osoby walidujące, zatem wszystkich obowiązują wymagania określone w dokumentacji konkursowej. Informacje dotyczące osób prowadzących usługi rozwojowe muszą być zawarte w Karcie usługi, zatem muszą spełniać zarówno wymagania wskazane w Regulaminie BUR, jak i w dokumentacji konkursowej. 

Efekty uczenia się wskazane w Karcie Usługi powinny wynikać z programu usługi i być zgodne z Opisem kompetencji, co nie oznacza, że należy wskazać w karcie wszystkie efekty uczenia się z Opisu kompetencji. Zgodnie z instrukcją wypełniania karty „Dostawca Usług wskazuje kluczowe umiejętności, które ma osiągnąć Uczestnik usługi”.

Tak, o ile taka potrzeba wynika z autodiagnozy przeprowadzonej przez przedsiębiorcę i jej weryfikacji przez doradcę HR po stronie Operatora.

Nie ma przeciwskazań do realizacji usługi obejmującej swym zakresem kilka kompetencji, pod warunkiem, że są one zgodne z Opisem kompetencji kadr w obszarze HR i wynikają z przeprowadzonej autodiagnozy.

Co do zasady nie ma przeciwskazań, jednak PARP nie widzi konieczności wypełnienia autodiagnozy po raz kolejny. Termin na realizację usług rozwojowych nie powinien być bowiem tak długi, aby autodiagnoza mogła ulec dezaktualizacji. W indywidualnych przypadkach może zajść potrzeba aktualizacji autodiagnozy (np. w sytuacji dużych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie czy też w przypadku uczestnictwa w nowym naborze). Wówczas można rozważyć, czy jest taka konieczność. Należy jednak pamiętać, że Operator każdorazowo musi zapewnić ocenę adekwatności i prawidłowości dokonanej przez przedsiębiorcę autodiagnozy.

Zgodnie z zapisami Zasad kontroli Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego monitoring usług powinien prowadzić zespół składający się z minimum dwóch osób. Niemniej jednak w ww. dokumencie jest wyraźnie napisane, że dotyczy on działań kontrolnych realizowanych przez tzw. jednostkę kontrolującą, którą jest IP/IZ. Jednocześnie biorąc pod uwagę brak wymogów w ww. zakresie w dokumentacji konkursowej, należy przyjąć, że monitoring usług rozwojowych realizowanych przez Beneficjenta nie musi być prowadzony przez dwie osoby, zaś założenia w tym obszarze zależą od metodologii przyjętej przez Beneficjenta.

W odpowiedzi na pytanie #10504 wskazaliśmy prawidłowo skonstruowany budżet pod kątem zadania dotyczącego usług rozwojowych, gdzie wnioskodawca założył – zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu – wkład w wynagrodzeniu i w opłacie. W takiej sytuacji niezbędne są 3 pozycje w rozbiciu wskazanym w ww. przykładzie. Podobna konstrukcja budżetu obowiązywała również w POWER. Proszę pamiętać, że operator sprawozdaje pomoc de minimis, natomiast IP sprawozdaje wydatki objęte pomocą de minimis, dlatego w budżecie należy zaznaczyć pomoc de minimis dla wszystkich trzech pozycji.

Koszty monitoringu usług rozwojowych zaliczamy do kosztów bezpośrednich, gdyż należą one do kategorii kosztów z pkt 3 rozporządzenia, tj. pozostałe bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, o których mowa w pkt 2.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku (str. 40) wkład niepieniężny jest tożsamy z wkładem rzeczowym: „Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego będzie kwalifikowalny, o ile spełni wymogi wskazane w Wytycznych kwalifikowalności wydatków. Limit ten będzie dotyczył wyłącznie tych projektów, w których w regulaminie wyboru projektów ION wskazała na konieczność wniesienia wkładu własnego. Wskazując koszty w ramach budżetu projektu, tam gdzie dany koszt będzie stanowił wkład własny wnoszony w postaci wkładu niepieniężnego (rzeczowego) należy przypisać go do tego właśnie limitu . 

Intensywność wsparcia (tj. dofinansowania w ramach projektu) odnosi się wyłącznie do usług rozwojowych realizowanych w ramach projektu.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz
Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować