Pomiń nawigację

Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów

Cel finansowania:

Sfinansowanie szkoleń i doradztwa dotyczących komercjalizacji produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach.

 • 16 lipca 2021

  Ogłoszenie konkursu

 • 16 sierpnia 2021

  Start składania wniosków

 • 24 sierpnia 2021

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

4 000 000 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

4 000 000 zł

Wkład własny

0%

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska

Dla kogo

Przedsiębiorcy

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na sfinansowanie działań szkoleniowych i doradczych w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania skierowanych do przedsiębiorców

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

4 000 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

4 000 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie to 11 000 000,00 zł.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Prezentacja jest dostępna na stronie konkursu w zakładce Dokumenty-Dodatkowe dokumenty.

W ramach konkursu istnieje możliwość finansowania kosztów działań szkoleniowych (w tym studiów podyplomowych i e-learningu) oraz doradztwa związanego bezpośrednio z tymi działaniami szkoleniowymi. Ponieważ doradztwo to służyć ma wyłącznie utrwaleniu efektów uczenia się, nie ma możliwości jego realizacji bez uprzedniego udziału w szkoleniach. Dotyczy to również kosztów wdrożenia systemów teleinformatycznych, które są niekwalifikowalne w ramach konkursu.

W ramach konkursu „Dostępność szansą na rozwój” wsparciem objęci powinni zostać przede wszystkim pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale udział pracowników dużych przedsiębiorstw nie jest wykluczony.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 1. przedsiębiorcy;
 2. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
 3. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
 4. reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);
 5. organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1809);
 6. organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.);
 7. organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.).

Minimalny wskaźnik produktu w konkursie: Liczba pracowników objętych wsparciem szkoleniowym i doradczym w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących - 1 100. Wartość wskaźnika jest sumą wartości założonych do osiągnięcia dla wszystkich projektów w ramach konkursu.

W przypadku dokonywania przez KOP oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, termin na jej przeprowadzenie wynosi nie więcej niż 60 dni. Przy każdym kolejnym zwiększeniu liczby projektów do 200, termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni (np. jeżeli w ramach KOP ocenianych jest od 201 do 400 projektów termin dokonania oceny merytorycznej wynosi nie więcej niż 90 dni). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP. Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Minimalny wskaźnik rezultatu w konkursie: Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących - 990. Wartość wskaźnika jest sumą wartości założonych do osiągnięcia dla wszystkich projektów w ramach konkursu.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektu partnerskiego.

Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Partnerzy powinni być zaangażowani w realizację projektu, co oznacza, że wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz uczestniczą w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Partner zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków na równi z Beneficjentem.

Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Raport

Zrównoważone projektowanie w biznesie Przegląd inicjatyw i trendów

Zobacz
Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Raport

Trendy, wyzwania i rekomendacje dla rynku pracy na podstawie badań BKL

Zobacz
Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Raport

Polski rynek pracy – procesy i zasoby

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wyniki i archiwum

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Starsze wersje dokumentów

Załączniki