Pomiń nawigację

Granty dla Seal of Exellence

Cel finansowania:

Opłacenie weryfikacji potencjału technicznego i komercyjnego

 • 12 kwietnia 2018

  Ogłoszenie konkursu

 • 8 maja 2018

  Start składania wniosków

 • 5 czerwca 2018

  Koniec przyjmowania wniosków

Maksymalne dofinansowanie

210 000 zł

Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

do 300 000 zł

Wkład własny

minimum 30%

Miejsce realizacji projektu

Polska

Zasięg terytorialny projektu

Polska i zagranica

Dla kogo

MŚP

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Seal of Excellence jest sfinansowanie w Twojej firmie weryfikacji potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

na działania weryfikujące potencjał techniczny i komercyjny produktu/usługi/technologii, w tym:

 • szacowanie ryzyka
 • badanie rynku
 • badanie użytkowników
 • zarządzanie własnością intelektualną
 • opracowanie strategii innowacji
 • poszukiwanie partnerów

na opracowanie studium wykonalności

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • mają siedzibę lub oddział na terenie Polski,

 • uzyskały certyfikat Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 albo nabyły autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of Excellence.

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

210 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

300 000 zł

Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie 3 780 000,00 zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

O dofinansowanie mogą się starać wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz przedsiębiorcy, którzy uzyskali Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, a ich potencjał do realizacji projektu jest nie mniejszy niż podmiotu, który uzyskał Seal of Excellence w ramach 1 Fazy Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, pod warunkiem, że na realizację projektu, który otrzymał Seal of Excellence w 1 Fazie Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, nie uzyskano dofinansowania ze źródeł publicznych, ani nie złożono wniosku do 2 Fazy Instrumentu MŚP w ramach programu Horyzont 2020.

Maksymalna kwota grantu przyznawana przedsiębiorcy na jedno studium wykonalności wynosi:

 • 210 000,00 zł dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (w przypadku pomocy de minimis);
 • 210 000,00 zł dla mikro-, małych przedsiębiorców (w przypadku pomocy publicznej);
 • 180 000,00 zł dla średnich przedsiębiorstw (w przypadku pomocy publicznej).

Dofinansowanie może być przeznaczone na działania w celu zweryfikowania wykonalności pomysłu, (przygotowania studium wykonalności), które mogą obejmować np. szacowanie ryzyka, badanie rynku, badanie użytkowników, zarządzanie własnością intelektualną, opracowanie strategii innowacji, poszukiwanie partnerów. Działania te mają na celu przygotowanie podstaw projektu innowacyjnego, spójnego ze strategią wnioskodawcy i posiadającego co najmniej wymiar europejski, w tym zidentyfikowanie i przeanalizowanie „wąskich gardeł” na drodze do zwiększenia rentowności wnioskodawcy poprzez m.in. realizację projektu innowacyjnego.

Zgodnie z załącznikiem 4 do regulaminu konkursu Granty dla seal of excellence do kosztów kwalifikowalnych projektu przyjętymi przez Komisję, zadeklarowanych na bazie kwoty ryczałtowej, mogą być wszystkie koszty działania polegającego na opracowaniu „studium wykonalności:

 • innowacyjny biznesplan;
 • koszty personelu bezpośrednio związanego z tworzeniem studium wykonalności;
 • koszty podróży niezbędnych do tworzenia studium wykonalności;
 • koszty podwykonawstwa bezpośrednio związanego z tworzeniem studium wykonalności;
 • koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu;
 • koszty innych towarów i usług bezpośrednio związanych z tworzeniem studium wykonalności;
 • koszty pośrednie.

Maksymalna intensywność dofinansowania, wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, 60% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy publicznej).

W ramach umowy o powierzenie grantu przewiduje się możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu. Zaliczka jest przyznawana na zasadach określonych w umowie o powierzenie grantu:

 1. Zaliczka jest przekazywana w terminie 14 dni od wniesienia przez Grantobiorcę zabezpieczenia.
 2. Zaliczka jest wypłacana z przeznaczeniem na ponoszenie kosztów kwalifikowalnych.
 3. Grantobiorca jest zobowiązany do rozliczenia 100% otrzymanej kwoty zaliczki we wniosku o płatność końcową.
 4. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu we wniosku o płatność końcową kosztów kwalifikowanych rozliczanych w oparciu o kwotę ryczałtową.
 5. Za dzień rozliczenia zaliczki uznaje się dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
 6. Odsetki bankowe od przekazanej Grantobiorcy zaliczki są wykazywane we wniosku o płatność końcową i pomniejszają kwotę płatności końcowej na rzecz Grantobiorcy. Grantobiorca, składając wniosek o płatność końcową, zobowiązany jest do przedłożenia wyciągów z rachunku bankowego Grantobiorcy – zaliczkowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za okres, którego dotyczy wniosek o płatność końcową.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 6 miesięcy.

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (w zdefiniowaną listę specjalizacji lub stanowi element procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach KIS) oraz jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Zgodnie z Regulaminem paragraf 8 pkt. 5 Ocena wniosków o powierzenie grantu dokonywana jest na bieżąco w miarę ich wpływu do PARP, w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia naboru.

Wnioski o powierzenie grantu mogą być składane w okresie od dnia 8 maja do dnia 5 czerwca 2018 roku (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Raport

Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Zobacz
Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport przekrojowy nr 4

Raport

Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Raport przekrojowy nr 4

Zobacz
Branża odzysku materiałowego surowców - Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Raport

Branża odzysku materiałowego surowców - Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
 • Fundusze na lata 2021-2027
 • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników