Pomiń nawigację

UWAGA !

Informujemy, że w momencie wyczerpania alokacji w ramach danego sektora, może on zostać wyłączony z formularza zgłoszeniowego w terminie wcześniejszym niż planowana data zamknięcia naboru.

Przypominamy, że usługi rozwojowe realizowane w ramach działania „Kompetencje dla sektorów” dedykowane są wyłącznie przedsiębiorcom działającym aktywnie w ramach danego sektora i posiadającym odpowiedni numer Polskiej Klasyfikacji Działalności. Numery PKD definiujące sektor zawarte są w formularzu zgłoszeniowym przy wyborze właściwej branży.

PRZEDSIĘBIORSTWA NIESPEŁNIAJĄCE TEGO KRYTERIUM NIE ZOSTANĄ OBJĘTE WSPARCIEM.

Uprzejmie informujemy, że formularz rejestracyjny dla sektora budowlanego został zamknięty. Zainteresowane firmy zapraszamy do Operatora Fundusz Rozwoju Wałbrzyskiego, realizującego szkolenia dla branży w ramach działania Kompetencje dla Sektorów 2.


Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania:

Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

 • 3 marca 2020

  Ogłoszenie konkursu

 • 3 marca 2020

  Start składania wniosków

 • 30 września 2023

  Koniec przyjmowania wniosków

Miejsce realizacji projektu

Polska

Dla kogo

MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw

Nabór został zakończony

Szczegóły dofinansowania

logo Kompetencje dla sektorów

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze
 • studia podyplomowe

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanejfinansowejturystycznejITmody i innowacyjnych tekstyliówopieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz J.58.2), motoryzacyjnego (z wyłączeniem PKD G.45) oraz przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

Zgłoś się do projektu

Pobierz ulotkę informacyjną

Tematy szkoleń oferowane dla sektora budownictwo

 • Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie
 • Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW
 • Umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki
 • Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych
 • Umiejętność operowania maszynami i urządzeniami roboczymi, budowlanymi i drogowymi w zakresie III klasy uprawnień
 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 PRK
 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 PRK i wyżej
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-G)
 • Bezpieczeństwo pracy na placu budowy w czasie pandemii
 • Dekarz
 • Betoniarz – zbrojarz
 • Kamieniarz
 • Wykonywanie wybranych robót budowlanych wykończeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik wykańczania wnętrz
 • Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych
 • Wykorzystywanie dronów w budownictwie
 • Wykorzystywanie najnowszych technologii IT w budownictwie
 • Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym
 • Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 • Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling)
 • Planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie
 • Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane
 • Wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli 
 • Wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia
 • Montowanie i demontowanie szalunków systemowych
 • Wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych
 • Wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych
 • Wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych
 • Wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
 • Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu
 • Montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach
 • Prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi
 • Użytkowanie rusztowań
 • Nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań
 • Montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej
Tematy szkoleń oferowane dla sektora budownictwo
Tematy szkoleń oferowane dla sektora finanse

Tematy szkoleń oferowane dla sektora finanse

 • Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego;
 • Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;
 • Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II;
 • Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń;
 • Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego;
 • Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym;
 • Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej;
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym;
 • Ryzyko kredytowe wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe;
 • Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;
 • Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej;
 • Analiza finansowa banku spółdzielczego;
 • Ustawa o kredycie hipotecznym;
 • Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej;
 • Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym – efektywność, bezpieczeństwo i rozwój;
 • Zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami;
 • Customer Experience/ Zarządzanie doświadczeniem klienta;
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy;

Szkolenia z zakończona rekrutacją:

 • RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy;
 • Split Payment i PSD2 i ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie instytucji finansowych;

Tematy szkoleń/doradztwa oferowane dla sektora turystyka

 • Obsługa klienta w biurach podróży i przedsiębiorstwach ułatwiających nabywanie powiązanych imprez turystycznych w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. – z uwzględnieniem wprowadzanych w niej zmian (Dz. U. poz.2361) – zgodnie ze stanowiskiem Rady Sektorowej z 04.05.2020 r. w ramach tego obszaru tematycznego mieszczą się m.in. następujące zagadnienia:
  • błędy w stosowaniu przepisów ustawy o imprezach turystycznych;
  • reklamacje podróżnych i nowe procedury ich rozpatrywania;
  • umowy o udział w imprezie turystycznej oraz specyfika umów B2B;
  • klauzule niedozwolone w umowach i zmiany w umowach;
  • skutki prawne wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności (w tym warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych określone ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz uwarunkowania obsługi klienta wynikające z przepisów dotyczących COVID-19);
  • obowiązki i uprawnienia podróżnego i organizatora; obowiązki udzielenia pomocy podróżnemu;
  • odpowiedzialność wobec podróżnych;
  • impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne;
  • hotel jako organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych a organizator turystyki;
  • wyłączenie spod ustawy imprez niekomercyjnych;
  • wyłudzenie zadośćuczynienia za „zmarnowany urlop;
 • Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych;
 • Pilot wycieczek
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu
 • Animator czasu wolnego
 • Bezpieczeństwo w hotelu w dobie pandemii
 • Obsługa klienta w hotelarstwie i gastronomii oraz trudne sytuacje z klientem związane z pandemią COVID-19, przekazywanie trudnych informacji
 • Nowe technologie w turystyce

Szkolenia z zakończona rekrutacją:

 • Doradztwo w turystyce
Tematy szkoleń/doradztwa oferowane dla sektora turystyka
Tematy szkoleń oferowane dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów

Tematy szkoleń oferowane dla sektora mody i innowacyjnych tekstyliów

 • Działalność badawczo-rozwojowa w sektorze odzieżowo-tekstylnym;
 • Przygotowanie i kontrola produkcji w sektorze odzieżowo-tekstylnym;
 • Realizacja prac produkcyjnych w sektorze odzieżowo-tekstylnym;
 • Zarządzanie i realizacja procesów wsparcia w sektorze odzieżowo-tekstylnym;

Tematy szkoleń oferowane dla sektora IT

 • Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe i zaawansowane;
 • Programowanie – kompetencje podstawowe i zaawansowane;
 • Testowanie aplikacji;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa systemów;
 • Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami modelowanie struktur danych;
 • Rozwój kompetencji osobowych;
Tematy szkoleń oferowane dla sektora IT
Tematy szkoleń oferowane dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Tematy szkoleń oferowane dla sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

 • Koordynacja opieki zdrowotnej;
 • Zarządzanie efektywnością placówki medycznej;
 • Rozliczenia z płatnikiem;
 • Umiejętności analityczne na potrzeby restrukturyzacji zarządzania rozwojem placówki;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce medycznej;
 • Zarządzanie informacją w placówce medycznej;
 • Zarządzanie kosztami w placówce medycznej;
 • Prawa pacjenta i odpowiedzialność placówki za zdarzenia medyczne;
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • Nowoczesne technologie medyczne;
 • Komunikacja w placówce medycznej;
 • Zarządzanie danymi w ochronie zdrowia;
 • Restrukturyzacja placówki medycznej;
 • Zarządzanie placówką całodobowej opieki;
 • Przywództwo i kierowanie instytucją pomocy społecznej;
 • Mediacje, negocjacje, rzecznictwo socjalne;
 • Zarządzenie i koordynacja lokalnymi usługami społecznymi;
 • Komunikacja i PR w pomocy społecznej;
 • Ekonomia społeczna i CSR;
 • Język angielski/niemiecki (branżowy);
 • Organizacja pracy w zespole;
 • Delegowanie zadań;
 • Metodologia superwizji i coachingu;
 • Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu ;
 • Praca w interdyscyplinarnym zespole;
 • Zarządzanie czasem;
 • Motywowanie pracowników;
 • Rozwiązywanie konfliktów;
 • Zastosowanie technologii w usługach społecznych;
 • Mediacje i negocjacje;
 • Trening umiejętności społecznych wg metodyki prof; A; Goldsteina z praktyką i superwizją;
 • Kontrola zarządcza;
 • Komunikacja interpersonalna z pacjentem i w pracy zespołowej;
 • PR w pracy społecznej;
 • Creative thinking;
 • Warsztat budowania relacji i kooperacji ponadsektorowej;
 • Podstawowe umiejętności interpersonalne i dotyczące form pomocy psychologicznej;
 • Kompetencje cyfrowe w zakresie zdalnego udzielania świadczenia zdrowotnego
 • Kompetencje w zakresie znajomości otoczenia systemowo-prawnego w ochronie zdrowia
 •  Znajomość, rozumienie i właściwe stosowanie przepisów prawnych w ochronie zdrowia
 • Organizacja pracy własnej i podległych sobie pracowników
 • Pozyskiwanie badań naukowych i ich efektywnego wykorzystania w praktyce zarządczej
 • Kompetencje cyfrowe w zakresie wdrażania i stosowania technologii informatycznych w placówce medycznej
 • Radzenie sobie ze stresem i stresogennymi warunkami działania oraz właściwe rozpoznawanie stresu wśród pracowników
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Asystent osoby niesamodzielnej – pomoc i organizowanie wsparcia (studia podyplomowe)
 • Organizator usług socjalnych – studia podyplomowe
 • Asystent osoby w kryzysie bezdomności – studia podyplomowe
 • Zarządzanie niepubliczną placówką całodobowej opieki w sposób zdeinstytucjonalizowany – studia podyplomowe
 • Menadżer opiekuna rodzinnego osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej
 • Menager/ Koordynator usług społecznych i świadczeń socjalnych
 • Koordynator konferencji grupy rodzinnej (family grup conference) – studia podyplomowe
 • Asystent osoby opuszczającej pieczę zastępczą – studia podyplomowe
 • Nowoczesne technologie medyczne w stomatologii
 • Nowoczesne metody fizjoterapii
 • Badanie i prowadzenie fizjoterapii funkcjonalnej w uszkodzeniach stawu kolanowego
 • Diagnozownie ortopedyczne w fizjoterapii - testy kliniczne
 • Prowadzeni fizjoterapii w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej
 • Leczenie periodontologiczne w różnych dziedzinach stomatologii
 • Leczenie kanałowe pod mikroskopem - powiększenie, izolacja, dostęp, opracowanie maszynowe, irygacja, wypełnienie
 • Wykonywanie manipulacji krótkodźwigniowych HVLA
 • Wykonywanie pinopresury
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii medycznych w implantologii
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii medycznych w endodoncji
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii medycznych w pracy lekarza
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii medycznych w pracy pielęgniarki
 • Opiekowanie się pacjentem chorym przewlekle
 • Wykonywane mezoterapii igłowej z anatomią i neurofizjologią skóry
 • Suche igłowanie – medyczna akupunktura

Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności

 • Mentor w branży motoryzacyjnej;
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu (kwalifikacje wymienione w §10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U. 2019 poz. 391);
 • Utrzymanie ruchu (specjalista utrzymania ruchu);
 • Operator CNC (w zakresie tworzenia narzędzi i matryc);
 • Lakiernictwo (lakiernik);
 • Operator linii montażowej/produkcyjnej;
 • Specjalista ds. planowania gospodarki materiałowej;
 • Technologia produkcji/oprzyrządowania (Technolog produkcji/oprzyrządowania);
 • Obsługa projektów B+R;
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D;
 • Projektowanie i rozwój produktu;
 • Szlifierz narzędziowy;
Tematy szkoleń oferowane dla sektora motoryzacji z uwzględnieniem elektromobilności

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Znajdź operatora w swoim sektorze

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2024)

Zobacz
Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Raport

Kalendarium wydarzeń ważnych dla polskiego ekosystemu przedsiębiorczości, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju 2023

Zobacz
Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Poradnik

Fundusze Europejskie - Sięgnij po wsparcie na rozwój

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować